המועצה מפרסמת דין וחשבון שנתי הכולל מידע אודות מבנה המועצה, פעילותה, שמות בעלי תפקידים בכירים, ודרכי ההתקשרות עמם, תמיכות שנתנה המועצה ועוד.

פירוט מלא לדין וחשבון בתקנות חופש המידע, תשנ"ט- 1999.

הדין וחשבון השנתי של המועצה פתוח לעיון הציבור במשרד מנכ"לית המועצה, בספריה הציבורית ובאתר האינטרנט של המועצה.

פניות בנושא חופש המידע יש לשלוח אל הממונה על חוק חופש המידע, מירב בן-דע , בדוא"ל

פניות למידע מתאגיד עירוני של המועצה יופנו  לממונה על חופש המידע בתאגיד.