הנחות ופטורים בארנונה:

ארנונה למגורים:

 1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה, לגבי אותה שנה.
 2. הנחה תינתן לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו או על שם בן/בת הזוג.
  (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם בניהם).
 3.  הכללים והקריטריונים למתן הנחות מארנונה וטופס להגשת בקשה לשנת 2024, מפורטים בקישור הנ"ל: 
  כללים וקריטריונים להנחה בארנונה 2024. 
  לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש לגזברות המועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
 4. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, תוחזר למבקש ללא בחינת הזכאות להנחה.
 5. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכי רדיפות הנאצים ושירות מילואים פעיל – ההנחות ניתנות עפ"י רשימות המתקבלות בגזברות המועצה.
  באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות במידה שלא ניתנה ההנחה.
 6. ועדת הנחות בארנונה (סעיף 22 בטופס בקשה להנחה בארנונה כללית), מתכנסת בממוצע פעם בחודש וחצי. תשובות הועדה תישלחנה לפונים בתוך שבועיים ממועד התכנסות הועדה.

שונות:

 1. פטור ארנונה למעון יום 
 2. הנחה בארנונה למוסד מתנדב

       

בנושא הנחות יש לפנות:

חני שייער
הנחות ארנונה
04-9902081
                       

 בנושא הנחה לבנין חדש/ריק יש לפנות:

יפעת סגל
מרכזת תחום ארנונה
04-9902041