מיד עם כניסתו לתפקיד, הכריז ראש המועצה - דני עברי, כי הוא רואה בקידום גיבוש תכנית אסטרטגית למועצה, בחשיבות עליונה. המטרה, להתוות כיוונים משמעותיים ומוסכמים לעשיית המועצה בחמש השנים הבאות, כשנבחרי הציבור ונציגיו בישובים ובמליאה יהיו שותפים מלאים בעיצוב החזון, האסטרטגיה וסדרי העדיפות להקצאת המשאבים של המועצה ולמימושם, לאורך השנים. ביסוד התהליך האסטרטגי עומדים שלושה ערכים מנחים: שונות, שותפות ושיתוף פעולה וסגירת פערים.

 

תהליך גיבוש התכנית האסטרטגית התבסס על מספר מנגנונים:

האצלת סמכות לנבחרי הציבור במליאה – בנוסף לועדות המליאה הרגילות, הוקמו ארבע ועדות אסטרטגיות בנושאים המרכזיים על סדר היום. את הועדות מובילים יו"רים, שנבחרו מבין חברי המליאה, כשכל חברי המליאה שותפים בועדה אחת לפחות. תפקידן להוביל את גיבוש ויישום תכנית רב-שנתית בתחומם.

הקמת "מליאה רחבה" – גוף חדש שיכלול, בנוסף לנציג הישוב במליאה, עוד 2-3 נציגים מכל ישוב (על פי בחירתו). היעוד של המליאה הרחבה הוא לגבש את החזון ואת הכיוונים האסטרטגיים של המועצה, על בסיס עבודת הועדות.  ה"מליאה הרחבה" תתכנס פעם בשנה, על מנת לוודא שתהליך היישום מממש את הכיוונים האסטרטגיים, ותמליץ על תיקונים והתאמות על פי הצורך.

חיבור ושיתוף כלל התושבים בתהליך - ע"י הוספת נציגי ציבור לועדות ולצוותי העבודה שלהן, קיום אירועי שיתוף ציבור והקמת יחידת סקרים ומשוב במטרה לחבר, להקשיב לתושבים, ולהפכם לשותפים לתהליך האסטרטגי.

 

אבני דרך בתהליך האסטרטגי:

הקמת ועדות אסטרטגיות:

בישיבת המליאה הראשונה בקדנציה הנוכחית, הוקמו 4 ועדות: חינוך בלב הקהילה, קשר מועצה ישובים, פיתוח עסקי, רב דוריות והגיל השלישי. כל ועדה מונה למעלה מ- 20 חברים, בהם חברי מליאה, ממלאי תפקידים רלוונטיים מהמועצה ונציגי ציבור, שיוכלו לתרום מניסיונם המקצועי ו/או הקהילתי. הועדות נפגשות אחת לשבועיים בשעות הערב. השלב הראשון היה תהליך למידה של התחום שלהן עם ממלאי תפקידים מהמועצה ומומחים בתחומם וכן יצאו לסיורים לימודיים במועצות אחרות. במסגרת תהליך הלמידה וחיזוק הקשר עם הישובים נפגשו חלק מהועדות גם עם פורום היו"רים של הישובים.

 

שיתוף ציבור:

 בשבוע שלאחר הפסח ולפני הרמדאן התקיימו שני אירועי שיתוף ציבור, בהשתתפות של למעלה מ- 200 תושבים. בכל שולחן ישבו נציגי הועדות ומנחים מקצועיים, שהנחו ותיעדו כל מה שעלה ע"י התושבים. חומר הגלם שנאסף התווסף לכל החומר שנלמד ע"י הועדה ויהווה בסיס בתהליכי עיצוב בתכנית הרב-שנתית בכל אחד מהנושאים שכל וועדה מטפלת בהם.

סיכום שני מפגשי ציבור

סדנת מליאה רחבה:

לקראת סוף יוני התכנסה "המליאה הרחבה" לסדנה מרוכזת של 3 ימים, בה לקחו חלק פעיל 136 חברים בהם: חברי המליאה, ההנהלה המורחבת של המועצה, הנהגות הישובים (יו"רים, מזכירים) ונציגים נוספים מהישובים. בחלק בראשון של הסדנא הציגו הועדות את התובנות שלהן לכלל הפורום, בחלק השני גובש חזון המועצה, ובחלק השלישי גובשו הכיוונים האסטרטגיים ו"תמונות העתיד" הרצויות עוד 5 שנים בכל אחד מהנושאים שעל הפרק.

סיכום סדנת מליאה רחבה לגיבוש חזון וכיוונים אסטרטגיים למשגב

גיבוש תכנית עבודה רב שנתית:

לאחר הסדנה ולאור ההבנות שהועלו בה, תתכנסנה הועדות לגיבוש תכניות רב-שנתיות בכל אחד מהנושאים המרכזיים שהן מטפלות בהם, כשהן גוזרות אחורה מ"תמונת העתיד" שעוצבה בסדנת המליאה הרחבה עד תקציב השנה הקרובה.

 

אישור תכניות עבודה:

לקראת אמצע ספטמבר יובאו התכניות הרב-שנתיות, לאישור מליאת המועצה כדי שהיעדים של השנה הראשונה לתכנית יוכלו לבוא לידי ביטוי כבר בתקציב 2020 שיתחיל להיות מגובש בוועדת הכספים והמליאה החל באוקטובר.

 

יישום, הטמעה ובקרה:

גיבוש התכניות הרב-שנתיות ע"י הועדות ואישורן במליאה עד חגי תשרי יהיה שלב משמעותי וחשוב, אך רק תחילתה של הדרך. מכאן תתחלקנה הוועדות לתתי-צוותים שתפקידם יהיה ללוות את יישום ההמלצות והתכניות השונות לאורך כל הקדנציה. המשך הבקרה והמשוב על התקדמות של התכניות הרב-שנתיות לא יהיה רק בועדות. כל שנה מחדש יתקיים מהלך שיתוף ציבור בין סוף הפסח לתחילת הרמדאן כדי לשמוע את המשוב של התושבים, יופצו סקרי משוב דיגיטליים ובסוף יוני ייערך מפגש שנתי של ה"מליאה הרחבה" כדי לנתח ביחד מה קרה ולעצב ביחד את סדרי העדיפויות להקצאת המשאבים לשנת התקציב הבאה – כל זאת כדי לראות שהתכניות מתממשות או לחילופין לבצע התאמות, עפ"י הצורך.

 

ליווי מקצועי:

התהליך מלווה ע"י שני מומחים – יועצת ארגונית המלווה את התהליך מזווית השינוי הארגוני והנחיית התהליך, ומתכנן ערים ואיזורים מכיוון יצירת תשתית נתונים ותיעוד התכנים.

 

מי שמגיע - משפיע!

 

המועצה קוראת לכל התושבים להשתתף בתהליך ולהיות שותפים בעיצוב מציאות חיינו כאן במשגב בחמש השנים הבאות.