תמצית תפיסת החינוך במשגב

תפיסת החינוך היא מסמך מדיניות, שאמור לייצר שפה משותפת, תיאום וכיווני פעולה לכל הגופים העוסקים בחינוך פורמאלי והקהילתי/חברתי במועצה האזורית משגב, על מנת להביא את המערכת לתפקוד במיטבה ואת כל בעלי העניין (אנשי חינוך, לתמידים, הורים, ישובים, מועצה וכלל התושבים) לתחושת שותפות, אחריות ושביעות רצון מתפקוד המערכת.

כמסמך מדיניות הוא כולל ערכים,עקרונות מנחים וכיווני פעולה בשני תחומים מרכזיים:

התחום הפדגוגי חינוכי בבתי הספר והגנים

התחום הקהילתי חברתי בישובים, במרכז הקהילתי ובבתי הספר

עיקרי התובנות וכיווני הפעולה המפורטים בתפיסה החינוכית וכיווני הפעולה הם:

בתחום הפדגוגי חינוכי- הטמעת תפיסות פדגוגיות חינוכיות חדשניות בבתי הספר והגנים.

תפיסות המדגישות מגוון רחב יותר של מיומנויות וכישורים של הלומד, למידה עצמאית, למידה בצוותים, למידה מבוססת ידע ויוצרת ידע.

תפיסות היוצרות עניין, סקרנות ומוטיבציה ללמידה הן אצל הלומדים והן אצל המלמדים.

תפיסות שידרשו השקעת משאבים בהעצמת הצוותים החינוכיים וכן בהורדת היחס בין מורים לתלמידים, על מנת לאפשר לכל מורה, רכז או מדריך להיות "מבוגר משמעותי" הרואה את הילד, מתייחס אליו באופן אישי ומהווה עבורו כתובת בכל אתגר או הזדמנות.

 

בתחום הקהילתי/חברתי – חיזוק החינוך הקהילתי חברתי, בכלל ובישובים, בפרט ע"י:

העלאת האיכות והורדת התחלופה בקרב אנשי החינוך הפעילים בישובים, תוך הגדלת האחריות והשותפות של הישוב, ההורים והמועצה לפעילות.

העברת יותר פעילויות של חוגים וספורט לישובים, תוך הגדלת ערכים של פעילות גופנית עממית, חיזוק קבוצות השייכות וההכלה של כל הילדים בפעילות וחיזוק הקשר עם ההורים כשותפים.

חיזוק האינטגרציה והקשר בין החינוך הפורמאלי לחינוך החברתי/קהילתי בישובים ובמרכז הקהילתי כשהילד נמצא במרכז.

חיזוק האחריות של ההורים בתהליך החינוכי בשותפות מלאה עם כלל אנשי החינוך והגופים העוסקים בחינוך הפורמאלי והחברתי/קהילתי.

לעיון במסמך המלא