מחלקת הגזברות

מידע לתושבים ולעסקים בנושא ארנונה ותשלומים

מחלקת הגזברות במועצה האזורית משגב אמונה על חיוב ואכיפת תשלומי הארנונה וחיובים נוספים,
כגון: אגרות חינוך, חיובי הספריה, חיובי  עמותת "מרחבים" ועוד..

להלן מידע בסוגיות מרכזיות הקשורות עם חיובי הארנונה שיסייעו להבנת הנושא
(המידע מובא לנוחותך, הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות).

 

(1) ארנונה מהי?

ארנונה היא מס המוטל עפ"י חוק על המחזיקים בנכס (מבנים למגורים ועסקים, קרקעות, וכיוצא באלה).
הארנונה מסייעת במימון הפעולות והשירותים הממלכתיים והמוניציפליים הניתנים על-ידי המועצה, לרווחת התושבים.

(2) שומה מהי?

שומת ארנונה לנכס מחושבת עפ"י גודל הנכס, סווגו והשימוש שנעשה בו בפועל. החיוב מוטל על המבנה מרגע היותו ראוי לשימוש, או מתחילת השימוש בו, המוקדם מביניהם.

(3) כיצד נקבע חיוב הארנונה?

הארנונה הינו חיוב שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.
התעריף נקבע בהתאם לאזור המס, השימוש ושטח הנכס.

 1. אזור המס – 'צו הארנונה' של המועצה כולל ארבעה אזורי מס שונים:
  • אזור א' בתוך תחום הועד המקומי (ישובים).
  • אזור ב' מחוץ לתחום הועד המקומי.
  • אזור ג' אזור תעשיה בר לב.
  • אזור ד' אזור תעשיה תרדיון.
 2. השימוש – התעריפים נקבעים עפ"י השימוש בנכס (מגורים, משרדים ומסחר, תעשיה כו').
 3. שטח הנכס – שטח מבנה יכלול את כל השטח המקורה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, חישוב בשיטת ברוטו-ברוטו. מפרט המדידה המלא מופיע ב'צו הארנונה' של המועצה, המפורסם וניתן להורדה באתר האינטרנט, שכתובתו:  www.misgav.org.il.

(4) כיצד ניתן לשלם?

חיוב הארנונה במועצה מתבצע מידי חודש. עם זאת ניתן לשלם בכל עת את התשלום מראש לכל שנת המס.

ניתן לשלם את חיובי הארנונה באמצעים שונים, כמפורט להלן:

 • תשלום באמצעות אגודות הישובים שבהסדר גבייה מרוכזת.
 • הוראת קבע בבנק או בכרטיסי אשראי .
 •  
 • תשלום שובר בבנק הדואר ובכל סניפי הבנקים.
 • בקופת המועצה באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 04-9902026  או 04-9902357 בימי א' – ה' בין השעות 16:00 – 09:00
 • כמו כן, ניתן לשלם :  בהעברה בנקאית לחשבון של המועצה בבנק לאומי (10) סניף עכו (960) שמספרו116000/03. 
 • בהפקדת מזומנים לחשבון של המועצה בבנק הדואר (9)  סניף 001 מספר 8615458 . לאחר התשלום בבנק הדואר או בבנק לאומי, יש להעביר אישור על ביצוע ההפקדה, הכולל מספר זהות, למייל [email protected]  או בהודעת ווטסאפ למספר טלפון של הגזברות 052-2025382  .
 • באתר התשלומים של המועצה  >>>           

בנושא אמצעי תשלום והסדר חובות, יש לפנות ל:

מוסטפא קאסם
מרכז פניות תושבים ואישורים
04-9902357

אוסמה סואעד
מרכז גביה
04-9904110
 

בנושא תשלומים ניתן לפנות לאחראית קופה, רינת כהן:

רינת כהן
אחראית קופה וגבייה
04-9902026

(5) ממתי מתחילים לשלם ארנונה?

על פי חוק, חובת תשלום הארנונה במועדה חלה על ה"מחזיק" בנכס. על כן, עם סיום הבניה ו/או תחילת השימוש בנכס, המוקדם מביניהם  (לא מותנה בקיומו של טופס 4), או במקרה של חילופי מחזיקים בנכס, יש להודיע למחלקת הגזברות בכתב (ניתן גם למייל )בצירוף חוזה קניה/מכירה/שכירות (בהתאם למקרה).

לידיעת משתכנים ומשתמשים בנכסים חדשים
הנחה לבנין חדש - מחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה עד 12 חודשים בשיעור 100%. טופס בקשה להנחה לבניין ריק נמצא באתר האינטרנט של המועצה. יש למלאו ולהעבירו בצרוף תמונות לגזברות המועצה. ההנחה תעודכן לזכאים ממועד קבלת הבקשה בגזברות המועצה. 

שינוי מחזיקים
יש להודיע לגזברות המועצה בכתב ובמיידי על כל שינוי במצב הבעלות או המחזיק בנכס. המידע יועבר בפירוט הבא:

 • שם פרטי ומשפחה של המחזיק החדש (או החברה/עמותה).
 • מס' זהות/דרכון (או מס' חברה/עמותה).
 • תחילת מועד ההחזקה של המחזיק החדש.
 • יש לצרף חוזה שכירות/מכר.

העדכון יבוצע מיום קבלת ההודעה בכתב בגזברות המועצה.

הודעה לגבי שינוי מחזיקים לנכס יש להעביר ליפעת סגל:

יפעת סגל
מרכזת תחום ארנונה
04-9902041
 
 

(6) השגה על חיוב בארנונה

המחזיק בנכס רשאי להגיש "השגה" בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה באותה שנת מס.
 1. את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה על יסוד אחת או יותר מהטענות להלן

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
 • היה הנכס עסק שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה.

3. ניתן לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה להשגה, לועדת הערר של הרשות המקומית.

4. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

הגשת השגה או ערר אינה מהווה עילה לעיכוב תשלום הארנונה או לדחייתו.

בנושא השגות בארנונה, יש לפנות ליפעת סגל:

יפעת סגל
מרכזת תחום ארנונה
04-9902041

למילוי הטופס באופן מקוון:

להורדת הטופס:

(7) הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות לתושבי המועצה האזורית משגב ועסקיה,  בשיעור המירבי שהחוק מאפשר בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מליאת המועצה.
את הטפסים להגשת בקשה להנחה וכן את הקריטריונים להנחה המתעדכנים ומפורסמים מידי שנה, ניתן לקבל בגזברות המועצה או להורידם מאתר האינטרנט.

קיימים 2 מסלולים להנחות בארנונה:

 1. בהנחות הניתנות על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק.
 2. הנחות במסגרת ועדת הנחות – ההנחה ניתנת ל"נזקק", כפי שמוגדר בתקנות:
  מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
 • טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה, לגבי אותה שנה.  
 2. הנחה תינתן לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו או על שם בן/בת הזוג. (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם ילדיהם).
 3. הקריטריונים למתן הנחות מארנונה וטופס להגשת בקשה, מפורטים בקישור המצורף.
 4. לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש לגזברות המועצה את טופס הבקשה להנחה שבקישור, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. 
 5. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.  
 6. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון ונכי רדיפות הנאצים - ההנחות ניתנות עפ"י רשימות המתקבלות בגזברות המועצה.
 7. באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות במידה שלא ניתנה ההנחה.  
 8. הנחה בארנונה תקיפה לשנת כספים קלנדרית אחת ועל כן בקשה להנחה יש להגיש בתחילת כל שנה (למעט זכאים להנחה המופיעים ברשימות הביטוח הלאומי, משרד הבטחון וארגון נכי מלחמה בנאצים).

בנושא הנחות ארנונה, יש לפנות ליעל הורוביץ:

יעל הורביץ
מרכזת חיובים והנחות
04-9902384