בטרם תגשו להרשמה למאגר היועצים של המועצה, יש להכין את המסמכים הבאים בפורמאט ממוחשב JPEG או PDF ולצרפם במהלך בקשת ההרשמה המקוונת


 • תעודת הזהות (אם המציע הוא יחיד).
 • אם המציע הוא תאגיד, תצורף תעודת הרישום של התאגיד, ופלט פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד.
 • פרופיל העסק המתאר את העסק וקורות חיים של בעלי המקצוע, המועמדות/ים מטעמו לתת שרות בתחום היעוץ.
 • תעודות המעידות על תואר אקדמאי רלוונטי ו/או רישיונות על פי דין לעיסוק במקצוע.
 • רישיון עסק תקף על פי דין במידת הצורך
 • רישיונות אחרים לעיסוק ככל הנדרש על-פי דין לתחום העיסוק הרלוונטי.
 • מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף לאותו תחום.
 • תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ.
 • אישורים עדכניים לניהול ספרים וניכוי במקור.
 • אישור על רישום אצל רשם הקבלנים לפי "חוק רישום הקבלנים", בהתאם לתחום היעוץ (ליועצים הרלוונטיים).
 • תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין (ליועצים המעסיקים עובדים).
 • תצהיר חתום בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים. להורדה.
 • שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום. להורדה.
 • כל מסמך נוסף אחר ספציפי הנדרש לצורך רישום בתחום ייעוץ מסוים.

 

כעת שיש בידך את המסמכים הנדרשים, ניתן לגשת

להרשמה למאגר היועצים


מסמכים הדרושים להרשמה למאגר היועצים (1).pdf