מסמכים לתמיכות - שנת 2023:

* "הבהרה - במועד פרסום תבחינים אלה קיימת החלטת מליאה, בדבר תקצוב תמיכות לתבחין הספורט בלבד".