הנך מוזמן/נת למלא את הטופס ולהצטרף לשירות קבלת ארנונה במייל.

למי שטרם חתם על הוראת קבע ומעוניין לעשות כך, טפסים להוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי בקישור המצ"ב 

פרטי המחזיק/ים בנכס:

 

פרטי הנכס:

 

פרטי ממלא הבקשה:

הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו.
מוסכם עליי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו.
ידוע לי ואני מסכים כי קבלת שובר התשלום והקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלת השובר והקבלה באמצעות הדואר, לכל דבר ועניין.
ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה.
ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה. אני מאשר לשלוח לכתובת זו מידע מהמועצה.

הנני מאשר כי קראתי ואני מסכים לרשום לעיל: (חובה) שדה חובה