מבקר הפנים

טבלת אנשי קשר - ביקורת פנים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דודו דהן מבקר פנים 04-9904118 [email protected]

 

כללי:

  1. הביקורת הפנימית במועצה האזורית משגב, מתנהלת בהתאם לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47) תשס"ז-2007, אשר הרחיב את חובת מינוי המבקר הפנימי למועצות האזוריות. התיקון נכנס לתוקף ב- 8.1.2008. (יצוין, כי חובת מינוי מבקרים קיימת משנת 1971 בעיריות ומשנת-1997 במועצות המקומיות). ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992", בהם הוגדרו הסמכויות, התפקידים ונוהלי עבודת המבקר הפנימי. הביקורת מבוצעת על ידי מבקר הפנים בתיאום ובסיוע של הועדה לענייני ביקורת.

  2. מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפאליות, תוך הבטחת טוהר המידות. מטרת הביקורת היא לקבוע כי הפעולות המבוצעות תקינות מבחינת החוק, נעשו בידי בעלי הסמכות ובשמירה על מנהל תקין, טוהר המידות, יעילות, חסכון, אפקטיביות (מועילות). כמו כן, נבדק האם מקיימים את כללי המנהל התקין בהשגת היעדים התואמים את המטרות שהוצבו במועצה וכן, שמשרתים את כלל הציבור, בהתאם לנורמות ולתקנים שנקבעו.

  3. במועצה מגובשת תוכנית עבודה שנתית של הביקורת הפנימית. מבקר המועצה קובע את תוכנית העבודה בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים, על פי הערכת גורמי הסיכון הקיימים תוך התמקדות בנושאי הליבה של המועצה. כמו כן, מתבצעת ביקורת מעקב על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר המועצה, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה. בנוסף, מבקר המועצה מהווה המנחה המקצועי של ועדות הביקורת בועדים המקומיים ונותן תמיכה והכוונה מקצועית לועדות הביקורת.

  4. ממונה על תלונות הציבור- ביולי 2008 נכנס לתוקף חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008 (להלן החוק) אשר מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה על תלונות הציבור (להלן גם הממונה) וקובע בין היתר, הסדרים למינויו ולפעולתו. בחוק נקבעו דרכי הגשת תלונה, דרכי הבירור והפעולות שעל הממונה לנקוט בכל הקשור לבירור התלונות וכן סוגי התלונות שבהם לא יהיה בירור. (ראה הרחבה).