במידה והנך משלם דרך אגודת הישוב (גביה מרוכזת) יש לפנות למזכירות הישוב.

פרטי המחזיק/ים בנכס:

פרטי המחזיק/ים בנכס:

שם מלא /חברה ,כפי שמופיע בשובר :(חובה)*
תעודת זהות /מס' חברה :(חובה)*
טלפון עסק/בית :(חובה)*
פרטי הנכס (נמצא בשובר החודשי):
שם הישוב :

פרטי ממלא הבקשה

שם פרטי :
שם משפחה:(חובה)*
ת.ז (חובה)*
נייד (חובה)*

הריני לאשר בזאת כי חיוב הארנונה ישולם בסכום אחד דו חודשי. ידוע לי שבמידה וארצה לשנות את בקשתי זו , עליי לשלוח מייל לגזברות המועצה . בקשתי זו מתייחסת לכל הנכסים ולכל החיובים הכלולים בכרטיס המשלם שלי בגזברות המועצה

הנני מאשר כי קראתי ואני מסכים לרשום לעיל :
הנני מאשר כי קראתי ואני מסכים לרשום לעיל : (חובה) שדה חובה