1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
פרטי הנכס
4
צירוף תצלומים
5
הצהרת המבקש

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לבנין חדש/ריק

*טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר, לתשומת ליבך כלהלן:

 • מליאת המועצה אישרה מתן הנחה בשיעור המקסימלי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) כמפורט להלן:
 1.  למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק, שבנייתו הסתיימה, הוא ראוי לשימוש ואין משתמשים בו למשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים וכל עוד הבניין ריק כאמור – הנחה בשיעור 100% (תקנה 12).
 2.  למחזיק של בניין ריק מכל חפץ ואדם, שלא נעשה בו שימוש במשך תקופה מצטברת כמפורט להלן (תקנה 13)
  במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות  בו:
        א) עד 6 חודשים – 100%
        ב) מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 – 66.66%
        ג) מהחודש ה-13 עד החודש ה-36 – 50%.
   
 • לא תינתן הנחה לתקופה הפחותה מ 30 יום.
 • ההנחה תינתן לזכאים, ממועד הגשת הבקשה בכתב (מייל או פקס) לגזברות המועצה, בכפוף למילוי ההצהרה שלהלן ע"י מבקש ההנחה.
 • המועצה רשאית לערוך ביקורת כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנה ההנחה.

 

 לקבלת ההנחה, יש למלא את הטופס שלהלן, לבחור בהנחה המבוקשת ולצרף תמונות המעידות על מצב הבית. 

יש לצלם כך שבכל תמונה יראו שטח גדול ככל האפשר. שיהיו תמונות מהסלון, המטבח, החדרים וגם של הבית מבחוץ.

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם, טלפון: 04-9902357.

 

במידה שלא יצורפו תמונות של הנכס תשלח הודעה על ידי גזברות המועצה, ורק לאחר העברת כל התמונות הנדרשות ימשך הטיפול בבקשה

 

פרטי המבקש/ת (המחזיק בנכס)

 

לדוגמה: [email protected]

 

 

 

מין (חובה) שדה חובה

זיקה לנכס (חובה) שדה חובה

האם ברשותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

 

פרטי הנכס לגביו מבוקשת ההנחה

 

 

 

 

 

פרטי הנכס לגביו מבוקשת ההנחה
מספר נכסמגרשגושחלקהרחובמספר בית

 

פירוט התקנות מופיע במסך ההסבר הראשוני של טופס זה.

 

על מנת שטופס הבקשה יטופל יש לצרף קבצי תמונות של הנכס שיעידו על מצב הבית באופן מפורט וברור ככל האפשר,
(התמונות צריכות להיות הן של פנים הבית ובנוסף גם את חלקו החיצוני).

הנחיות לצילום התמונות: 

 1. על התמונות להכיל תמונות של סלון, מטבח, חדרים והכניסה במבט מבחוץ.
 2. על התמונות לתפוס שטח רחב ככל הניתן של האזור המצולם, במידה ומדובר על חדר יש לעמוד בכניסה לחדר ולצלם את החלל. 
 3. כאשר מצלמים את הנכס מבחוץ, יש לצלם תמונה אחת לפחות של חזית הנכס ושל הכניסה הראשית כאשר מופיע כמה שיותר מהשטח הסובב.

אופן צירוף התמונות:

 1. ניתן לצרף תמונות במקומות המסומנים בהמשך המילוי המקוון
 2. ניתן לשלוח את התמונות באמצעות מייל לכתובת: [email protected] . יש לציין ב"נושא" המייל "בקשה להנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא "
 3. ניתן לשלוח תמונות באמצעות וואטסאפ בטלפון של מחלקת הגזברות במספר: 052-2025382 . יש לציין בשליחת מסמכים בוואטסאפ "בקשת הנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא"
  ***(מספר הוואטסאפ הינו עבור צירוף מסמכים בלבד!! שאלות בירורים ופניות יש לצור קשר עם יעל במספר 04-9902357)

 

במידה והנך מעוניין/ת לצרף את התמונות בעמוד הנ"ל ניתן לצרפן מתחת:

 

הצהרת המבקש

 1.  

  לא נעשה כל שימוש בנכס שפרטיו כתובים מעלה, והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ.

 2. הנני מתחייב להודיע לגזברות המועצה מיד, על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו.
 3. אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שהנכס אינו ריק מכל אדם וחפץ, ולא הודעתי על השינוי, הרשות בידי המועצה לבטל ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה, כולל ריבית והצמדה על פי כל דין.
 4. ידוע לי כי המועצה תיידע את בעל הנכס על הגשת בקשה זו.
 5.  

  הריני להצהיר כי מאז רישומי כבעלי הנכס 

   

  התקבלו הנחות בגין פטור נכס ריק במועדים: 

   


  מתאריךעד תאריךסה"כ חודשים

 • הריני מצהיר כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
 • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 • ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ושאם יימצא שמסרתי פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה שאושרה ואדרש לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והצמדה, על פי כל דין.

 

Browser not supported