1
הקדמה - לתשומת ליבך
2
מהות הבקשה ופרטי הנכס
3
פרטי ה"מחזיק" החדש
4
מסמכים רלוונטים
5
סיום

הודעה על שינוי "מחזיק" בנכס

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992, חלה חובת תשלום הארנונה על ה"מחזיק" בנכס,
הרשום בספרי המועצה. על כל שינוי של ה"מחזיק" בנכס יש להודיע בכתב למועצה.
השינוי יבוצע מתאריך הכניסה או מיום קבלת טופס זה, חוזה שכירות/מכר ותעודת זהות בגזברות המועצה, לפי המאוחר מבינהם, ובכל מקרה לא יבוצע שינוי מחזיק בדיעבד ויחס לתקופה שקדמה להודעה.
כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.
ידוע לי, כי באם לא יועברו הפרטים הנדרשים על פי החוק, לא יתבצע שינוי ב"מחזיק" הנכס.
בשכירות שינוי שם ה"מחזיק" יבוצע בהצגת הסכם שכירות תקף לתקופה של 12 חודשים לפחות, כשהוא חתום בידי כל הצדדים.
בהסכם שכירות לתקופה קצרה מ-12 חודשים, יירשם בעל הנכס כ"מחזיק" החייב בארנונה. 

 

לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
1.  עותק מצולם, שלם וחתום של הסכם המכר או השכירות.
2.  תצלום תעודת זהות של ה"מחזיק" החדש כולל הספח .
3.  כאשר הסכם נחתם על ידי מיופה כח, או שהמבקש הוא מיופה כח ייפוי כח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכח. 

 

 

לתשומת לבך חוזה שלא יתקבל במלואו, הפניה בגינו לא תטופל.

מהות הבקשה ופרטי הנכס

 

 

פרטי הנכס:

מספר הנכס מופיע על גבי שובר הארנונה החודשי

 

 

 

יש למלא רק במידה ושכרת/קנית נכס

יש למלא רק במידה ושכרת/קנית נכס

 

פרטי ה"מחזיק" החדש

 

בת זוג/בן זוג
שם משפחה:שם פרטי:תעודת זהות:תאריך לידהמין

 

מסמכים רלוונטיים

יש צורך בתצלום תעודת הזהות של אחד מבני הזוג בלבד.

 

כאשר הסכם נחתם על ידי מיופה כח, או שהמבקש הוא מיופה כח בלבד

 

סיום

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. 

 

Browser not supported

 

 

 

 


לברורים ניתן לפנות ליפעת סגל, רכזת תחום ארנונה למגורים בגזברות המועצה
באחת מהאפשרויות הבאות: טלפון: 04-9902041 / דוא"ל [email protected] / פקס: 04-9902096