1
הקדמה - לתשומת ליבך
2
מהות הבקשה ופרטי הנכס
3
פרטי ה"מחזיק" החדש
4
פרטי בעל הנכס
5
מסמכים רלוונטים
6
הצהרה

הודעה על שינוי "מחזיק בנכס - עסקים

טופס זה מנוסח בלשון זכר אל מתייחס לשני המינים כאחד

על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, חלה חובת תשלום הארנונה על ה"מחזיק" בנכס,
הרשום בספרי המועצה.
על כל שינוי של ה"מחזיק" בנכס יש להודיע בכתב למועצה. השינוי יבוצע עם קבלת טופס זה בגזברות המועצה.
כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.
ידוע לי, כי באם לא יועברו הפרטים הנדרשים על פי החוק, לא יתבצע שינוי ב"מחזיק" הנכס.
בשכירות - שינוי שם ה"מחזיק" יבוצע בהצגת הסכם שכירות תקף לתקופה של 12 חודשים לפחות, כשהוא חתום בידי כל הצדדים.
בהסכם שכירות לתקופה קצרה מ- 12 חודשים, יירשם בעל הנכס כ"מחזיק" החייב בארנונה. 

 

לצורך שינוי שם ה"מחזיק", יש למלא טופס זה ולצרף את המסמכים הבאים:
 1. עותק מצולם, שלם וחתום של הסכם המכר או השכירות.
 2. תצלום תעודת זהות של ה"מחזיק" החדש .
 3. כאשר הסכם נחתם על ידי מיופה כח, או שהמבקש הוא מיופה כח ייפוי כח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכח. 
 4. כאשר השינוי הוא עבור חברה/עמותה/שותפות רצוי לצרף אישור עו"ד/רוא"ח על מורשי חתימה בשם התאגיד ותצלום תעודת התאגדת. 

 

 

לתשומת לבך חוזה שלא יתקבל במלואו, הפניה בגינו לא תטופל.
 

 

מהות הבקשה ופרטי הנכס

פרטי הנכס:

 

פרטי ה"מחזיק" החדש

 

 

פרטי בעל הנכס

 

 

מסמכים רלוונטים

(אם הינך ממלא טופס זה בגין נכס חדש שהסתיימה בנייתו דלג על עמוד זה)

 

 

 

 

 

כאשר ההסכם נחתם על ידי מיופה כח, או שהמבקש הוא מיופה כוח בלבד יש לצרף גם את המסמך שלהלן

כאשר ההסכם נחתם על ידי מיופה כח, או שהמבקש הוא מיופה כוח בלבד יש לצרף גם את המסמך שלהלן

 

הצהרה

 

אבקשכם לשנות את חיובי הארננה בהתאם.

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. 

Browser not supported

 


לפרטים ניתן לפנות ליפעת סגל, אחראית ארנונה למגורים בגזברות המועצה
באחת מהאפשרויות הבאות: טלפון: 04-9902041/ דוא"ל [email protected]/ פקס: 04-9902096