עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 ותקנותיו

כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהפך.

 

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק.

המטריד צפוי לעונש של שנתיים עד ארבע שנות מאסר.


לקריאת החוק במלואו: החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח—1998​>​


 

למי מתייחס החוק?

 • ההטרדה וההתנכלות יכולים להתבצע על ידי גברים ונשים כאחד ולהיות מופנים כלפי שני המינים
 • החוק חל על כל עובדי הרשות וכן על עובדי קבלן המועסקים בפועל ע"י המועצה

 

מהי הטרדה מינית והתנכלות?

 • סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני
 • מעשים מגונים: מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים או מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר ללא הסכמתו.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. במקרה של יחסי מרות או סמכות אין צורך להביע עניין ו/ או התנגדות.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו,  כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. במקרה של יחסי מרות או סמכות אין צורך להביע חוסר עניין ו/או התנגדות.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם לבזותו ולא ניתנה הסכמה לפרסום.
 • התנכלות- הפעלת לחץ של האדם שנגדו הוגשה התלונה בגין הטרדה מינית, על המתלונן ו/או על גורמים היכולים להתערב בטיפול.

 

מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו לך?

החוק מציע שלוש אפשרויות, ניתן לנקוט בחלקן או בכולן, במקביל או בזו אחר זו:

 • תלונה אצל המעביד או הממונה מטעמו במטרה לקיים בירור ולנקוט בדרכי טיפול שנקבעו ע"י הארגון.
  תקנון למניעת הטרדה מינית מפורסם באתר המועצה.
 • תביעה אזרחית - בבית הדין לעבודה נגד מטריד או מתנכל או מעביד שלא מילא חובותיו על פי חוק.
 • תלונה במשטרה - במטרה שתפתח חקירה ובעקבותיה תיפתח חקירה פלילית.

 

לטיפול בהטרדה מינית במקום העבודה - יש לפנות לממונה על מניעת הטרדות מיניות ברשות.

 

בירור התלונה אצל מעביד/ה:

 • האחראית תפעל לבירור התלונה, תשמע את המעורבים והעדים ותבדוק את המידע. האחראית גם תיידע את המתלונן/ת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק.
 • אחראית לא תטפל בבירור תלונה אם היא בעלת נגיעה אשית לנושא התלונה או למעורבים בה, ותעביר את הבירור לממלאת מקום או למעביד/ה.
 • בירור התלונה יעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 • בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן/ת, הנילון/ה ועדים אחרים.
 • בתום בירור התלונה תגיש האחראית למעביד, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות להמשך הטיפול בה.
 • המעביד/ה יחליט בתוך שבעה ימים על המשך הטיפול בנקיטת צעדים או באי נקיטת צעדים, במטרה למנוע המשך ההטרדה המינית וכדי לתקן פגיעה שנגרמה למתלונן.
 • המעביד /ה יגן על המתלונן/ת במהלך בירור התלונה מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה ובין היתר המעביד/ה יפעל להרחקת הנילון/ה מהמתלונן/ת, ככל הניתן וככל שנראה נכון בנסיבות העניין.
 • המעביד ימסור למתלונן/ת הודעה מנומקת בכתב על החלטתו/ה, וכן  יאפשר למתלונן/ת לעיין בסיכום האחראית ובהמלצותיה.