ארנונה מהי

ארנונה היא מס המוטל על פי החוק, על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, הארנונה מסייעת במימון הפעולות והשירותים הניתנים ע"י הרשות, לרווחת התושבים.

פרטים מלאים על הארנונה השנתית - בצו הארנונה השנתי.

 

שומה מהי

שומת ארנונה לנכס מחושבת עפ"י גודל הנכס, סווגו והשימוש שנעשה בו בפועל. החיוב מוטל על המבנה מרגע היותו ראוי לשימוש, או מתחילת השימוש בו, המוקדם מביניהם.

 

השגות

 1. מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום.
  את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה מהסיבות הבאות:
  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  • נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המחויב אינו המחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
  • היה הנכס עסק שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
 2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה.
 3. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה לועדת הערר של הרשות המקומית.
 4. ערעור על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית, תוך 30 יום מיום קבלת תשובה מועדת הערר של הרשות המקומית.
  • הגשת השגה או ערר אינה מהווה עילה לעיכוב תשלום הארנונה או לדחייתו.
  • בנושא השגות בארנונה, יש לפנות ליעל הורביץ:
   יעל הורביץ
   מרכזת חיובים והנחות
   04-9902384

טופס השגה בארנונה

 

שינוי מחזיקים

יש להודיע לגזברות המועצה בכתב ובמיידי על כל שינוי במצב הבעלות או המחזיק בנכס. המידע יועבר בפירוט הבא:

 1. שם פרטי ומשפחה של המחזיק החדש (או החברה/עמותה).
 2. מס' זהות/דרכון (או מס' חברה/עמותה).
 3. תחילת מועד ההחזקה של המחזיק החדש.
 4. יש לצרף חוזה שכירות/מכר.

העדכון יבוצע מיום קבלת ההודעה בכתב בגזברות המועצה.

הודעה לגבי שינוי מחזיקים יש להעביר למוסטפא קאסם:

מוסטפא קאסם
שינוי מחזיקים
04-9902357

טופס עדכון מחזיקי נכסים

 

הנחות בארנונה 

 1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה,לגבי אותה שנה.  
 2. הנחה תינתן לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו או על שם בן/בת הזוג. (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם ילדיהם).
 3. הקריטריונים למתן הנחות מארנונה וטופס להגשת בקשה, מפורטים באתר המועצה תחת אגף הכספים>הנחות בארנונה
 4. לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש לגזברות המועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. 
  בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.  
 5. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון ונכי רדיפות הנאצים - ההנחות ניתנות עפ"י רשימות המתקבלות בגזברות המועצה.
  באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות במידה שלא ניתנה ההנחה.  

בנושא הנחות ארנונה, יש לפנות לגזברות המועצה.

יעל הורביץ
מרכזת חיובים והנחות
04-9902384

 

אמצעי תשלום והסדר חובות

 1. תשלומים בגביה מרוכזת, באמצעות האגודה הישובית. מסלול זה מזכה בהנחה בשיעור 2% על חיובי הארנונה.
 2. תשלומים בגביה פרטנית ניתן לשלם באחת הדרכים להלן:
  • הוראת קבע בבנק או בכרטיסי אשראי (מזכה ב-2% הנחה בחיוב ארנונה).
  • באמצעות המוקד הטלפוני, טלפונים: 1-800-25-1001 (שיחת חינם 24 שעות) או טל': 03-9411135.
  • שליחת המחאות לגזברות המועצה.
  • תשלום בבנק הדואר ובכל סניפי הבנקים.
  • אתר התשלומים - www.mybills.co.il.

בנושא אמצעי תשלום והסדר חובות, יש לפנות לעירית ריינגולד:

עירית ריינגולד
מרכזת גביה
04-9902371

בנושא תשלומים ניתן לפנות לאחראית קופה, רינת כהן:

רינת כהן
אחראית קופה וגבייה
04-9902026