חברי הועדה

  • רותי יהודה (שורשים)

  • אחמד עלי סואעד (סלאמה)

  • גל חכים (צורית)

  • אורן ג'וליאן (לבון)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

  • ערן הספל (אבטליון)


תפקיד הועדה

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה הראויה לאישורו.


אחראי על מתן מידע בנוגע להחלטות,
תוצאות מכרזים והגשת ערר

ליאב לוי
מנהל מחלקת רכש
049902056

לצפייה במכרזי המועצה