חוברת הסברה זו באה להעניק לך מידע על חוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותיך וזכויותיך לגבי קיום עסקך.

בחוברת נכללים הנושאים הבאים :

מהו רישיון לניהול עסק ?  

אלו עסקים טעונים רישוי ?    

הגורמים המאשרים רישוי עסק  

תנאים לקבלת רישיון עסק  

סוגי רישיונות עסק  

תהליך הרישוי  

הנפקת רישיון עסק / היתר זמני  

חוברת.pdf