• על פי דרישה מחייבת בחוק להדרכת נגישות לעובדים (תקנות נגישות השירות, תקנה 88), כל גוף המספק שירות נדרש להדריך את כל עובדיו בנושא נגישות.
  • הדרכת הנגישות נחלקת לשתי רמות: יש ליידע את כל העובדים של נותן השירות בדבר איסור ההפליה של אנשים עם מוגבלות בשל מוגבלותם, חובת מתן שירות שוויוני ומכיל ועיקרי החוק והתקנות. בנוסף, יש ליידעם בדבר חובות הנגישות הספציפיות החלות על נותן השירות. 
  • כיצד להדריך: בדפוס ו/או באמצעים דיגיטאליים (כגון לומדות או סרטי וידאו).
  • חובה!!! לאחר העיון במצגת וצפייה בסרטונים, לחתום על הטופס המקוון, המופיע מטה, במלואו לכל המאוחר עד התאריך 31.01.2024.

 

אורית פרץ
רכזת פרויקטים ונגישות
04-9902369

שם פרטי ומשפחה
חודש / יום / שנה
Browser not supported
הנני מאשר/ת בזאת שעיינתי במצגת, צפיתי בסרטונים והבנתי את חשיבות חוק השוויון ונגישות השירות. הנני מתחייב/ת לפעול על פי הוראות אלו או כל הוראה נוספת שתועבר לי בהמשך.