מידע חשוב לבעלי העסקים במשגב בדבר זכאות

להנחה בארנונה בגין משבר הקורונה[1]  


בערב ה- 21/4/2020 (כ"ז בניסן תש"פ) פורסמה ברשומות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"פ – 2020, הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה" ("התקנה" וה"הנחה" בהתאמה).

התקנה קבעה הנחה בארנונה לעסקים בשיעור 100% הנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה- 1/3/2020 ל- 31/5/2020.

כן קבעה התקנה כי רשות המעוניינת בכך, יכולה לקבוע בהחלטת מועצה את ההנחה ברמה שנתית בשיעור של 25% מחיוב הארנונה השנתית בכל חודשי השנה.

מועצה אזורית משגב בחרה לתת את ההנחה עבור 3 חודשים מלאים לתקופה החזקה בנכס שבין ה-1/3/2020 ל-31/5/2020.

בחיוב הארנונה לחודש אפריל 2020 (לתשלום עד 10/05/20), עודכנה לזכאים ההנחה בארנונה בגין חודשים 3-4/2020.   

ומה עושים אם נוצרה יתרת זכות בחשבון הארנונה ?

התקנה פרטה אילו עסקים אינם זכאים להנחה זו ולהלן פירוטם:

  1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומית ;
  2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;
  3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);
  4. נכס שמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו ;
  5. נכס שמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;
  6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;
  7. בניין ריק שאין משתמשים בו;
  8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה.

[1] האמור בהודעה זו אינו בא להחליף את נוסח הוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 ובכל מקרה של סתירה או אי בהירות, הוראות התקנות הן המחייבות.


לנוסח התקנות המלא...