תוכנית שבועית לפינוי גרוטאות 

 

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

טלאל מכמנים אשבל לבון מורשת
גילון כמון אשחר הר חלוץ מצפה אביב
צורית כאמנה יובלים תובל חרשים
מנוף מעלה צביה עצמון פלך דמיידה
שכניה ראס אל עין רקפת שורשים  
קורנית לוטם יעד הררית  
מורשת מורן יודפת יחד  
מצפה אביב     אבטליון