1
הקדמה
2
הערות כלליות - חשוב לקרוא
3
פרטי המבקש
4
פירוט הכנסות וקצבאות
5
הצהרת המבקש
6
ויתור סודיות ביטוח לאומי
7
קולחי משגב

 

משרד הפנים, בשיתוף מועצה אזורית משגב, יעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיסים נטענים.
שימו לב! כל תושב שאינו רשום במחלקות הגביה של הרשות כזכאי להנחה על פי מבחן הכנסה בשיעור של לפחות 70% או אינו אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה, אך עומד בתנאי מבחן ההכנסה - רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י הרשות המקומית.  
מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה הקבוע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם ובלבד שבקשתו תוגש (כולל כלל המסמכים הנדרשים שיימצאו תקינים) לא יאוחר מ- 29.4.21.
יובהר כי יש למלא את טופס הבקשה לזכאות ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים אך ורק לרשות המקומית שבה אתם רשומים כתושבים (לפי הרישום בספח תעודת הזהות). את הבקשה יש למלא ולהגיש עם כל המסמכים הדרושים לא יאוחר מתאריך 18/3/2021.

לבדיקת זכאותך, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן, לצרף צילום תעודת זהות
ואת כל 
המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם, טלפון: 04-9902357

במידה שיהיו חסרים מסמכים להוכחת הזכאות תשלח הודעה על ידי גזברות המועצה,
ורק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים ימשך הטיפול בבקשה.

הערות כלליות:

 1. בקשות לבדיקת זכאות לכרטיסי מזון , יש להגיש לא יאוחר מ- 18 למרץ 2021.
 2. הבקשה תבדק לזכאות לכרטיסי מזון ולהנחת ארונה ותטופל בהתאם לזכאות.
 3. בדיקת הזכאות תתבצע רק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים.
 4. לכל בקשה חובה לצרף: צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח ולציין את שמות כל דיירי הבית.
  (זאת בנוסף למסמכים הנדרשים ספציפית בהתאם להנחה המבוקשת).
 5. המועצה האזורית משגב רשאית לבדוק ולאמת כל בקשה, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק, לרבות הצלבת נתונים עם גורמים שונים כגון רשויות נוספות וביצוע חקירה.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.

 

פרטי המבקש/ת

 

 

מין:

מצב משפחתי:

זיקה לנכס:

האם ברשותי דירת מגורים נוספת?

להלן פירוט המידע והמסמכים שיש לצרף לבקשה לצורך בחינת הזכאות
בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תטופל!

לכל פניה, יש לצרף:

 • צילום תעודת זהות + ספח
 • פרוט תנועות בנק של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם עבור החודשים 10-12 של השנה שקודמת לשנה עליה מבקשים את הבקשה.
 • מסמכים על הכנסות מכל מקור הכנסה שהוא, ובכלל זה: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם, אישור שנתי על רווחי הון מניירות ערך ומכשירים פיננסיים (טופס 867), וכיוצ"ב, של הפונה ושל המתגוררים עימו מעל גיל 18.

בנוסף:
שכיר - צילום טפסי 106 ו/או תלושי שכר לחודשים 10-12, של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18, מכל מקומות העבודה בהם עבדו בשנה שקודמת לשנה עליה מבקשים את הבקשה. בנוסף פירוט תנועות של כל חשבונות הבנק, לחודשים 10-12.
עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו + תדפיסי בנק של חודשים 10-12 של שנת שומת המס שהוגשה.

אופן צירוף מסמכים:

 1. ניתן לצרף מסמכים במקומות המסומנים בהמשך המילוי המקוון
 2. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות מייל לכתובת: yaelh@misgav.org.il . יש לציין ב"נושא" המייל "בקשה לכרטיסי מזון + מספר תעודת זהות + שם מלא"
 3. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות פקס במספר: 04-9902096
 4. ניתן לשלוח מסמכים באמצעות וואטסאפ בטלפון של מחלקת הגזברות במספר: 052-2025382 . יש לציין בשליחת מסמכים בוואטסאפ "בקשת הנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא"
  ***(מספר הוואטסאפ הינו עבור צירוף מסמכים בלבד!! שאלות בירורים ופניות יש לצור קשר עם מוסטפא במספר 04-9902357)

 

במצב בו רק 1 מבני הזוג הינו עצמאי יש לבחור באופציה "עצמאי" בהגשת הבקשה.

 

 

א. הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בנכס. יש לפרט הכנסות של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 לפי שלעיל: * שדה חובה
תעודת זהותשם משפחהשם פרטיגילעיסוק\מקום עבודההכנסה חודשית ממוצעת, ברוטו

ב. פירוט מקורות הכנסה נוספים של כל המתגוררים בנכס (בש"ח): (יש לציין ממוצע חודשי ל 2019 לפי הבחירה בסעיף 1 לעיל.)
קצבת ביטוח לאומיפנסיה ממקום העבודהמלגות/תמיכותמזונותפיצוייםשכ"דאחרסה"כ

 

 

הצהרת המבקש

 

 • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
 • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 • ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ושאם יימצא שמסרטי פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה ואדרש לשלם כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והצמדה.

 

Browser not supported

 

 

אני מאשר לשלוח לכתובת המייל שהזנתי בטופס מידע מהמועצה * שדה חובה

ויתור סודיות

 

לכבוד,

המוסד לביטוח לאומי

סניף כרמיאל

 

הנדון: כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע 

 

אני הח"מ נותן בזה רשות למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר הפועל מטעם המוסד לביטוח לאומי או בעבורו, למסור ל- יעל הורוביץ - עובדת גזברות - המועצה האיזורית משגב 
מספר רשות: 500224563 (להלן-מבקש המידע) כל מידע שיבקש אודותיי והמצוי ברשותכם לרבות מידע על מצבי הרפואי, טיפולים בתחום בפסיכיאטריה, הסוציאלי, התפקודי השיקומי, בעבר ובהווה וכן כל מידע הנוגע לנכות רפואית או אחרת, שנקבעה לי לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או לצורך ביצוע של החוק האמור וכן מידע על גמלאות ותשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי שאני זכאי לקבל או היותי זכאי לקבל וכל מידע, או מסמך הדרושים להחלטת המוסד.

מבלי לגרוע באמור לעיל אני מתיר בזה למוסד לביטוח לאומי או לכל עובד מעובדיו למסור כל מידע, מסמך, תעודה, חוות דעת, דו"ח או הערכה רפואית, תפקודית או אחרת המצוי ברשות המוסד לביטוח לאומי והנוגעים למצב הבריאותי, התפקודי, הסוציאלי, השיקומי ו/או הנודע לדמלאות ולתשלומים אחרים להם אני זכאי/ הייתי זכאי לפי החוק לביטוח הלאומי, או לחובותיי לרבות דמי הביטוח וחובות אחרים שלפי החוק הביטוח הלאומי.

והריני משחרר(ת) ופוטר(ת) אתכם מחובת השמירה על סודיות רפואית או סודיות כלשהי אחרת ומוותר(ת) בזה על כל טענה בקשר לסודיות רפואית או אחרת, בלי יוצא מן הכלל ולא תהיה אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו למסירת מידע כאמור.

 

פרטים וחתימת מבקש/ת:

Browser not supported

 

במידה ורלוונטי:

פרטים וחתימה בן/ת זוג 2:

Browser not supported

 

דיירי בית נוספים מעל גיל 18:

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

 

 

 

 

 

 

אם הינכם זכאים לכרטיסי מזון יתכן שיש לכם גם זכאות להנחה בתשלומים לקולחי משגב.
אם הנכם מעוניינים שנעביר את פרטיכם לקולחי משגב, יש למלא את הפרטים כאן ולחתום במקום הנדרש.

בקשה להנחה בתשלומים עבור אגרות ביוב - קולחי משגב בע"מ

טופס ויתור סודיות

תושב יקר,

באפשרותך להגיש בקשה לקולחי משגב, להנחה בתשלומי הביוב, לפי מצב כלכלי בהתאם לקריטריונים המפורטים:

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שיעור הנחה
עד 1,806 ש"ח 40 אחוז
עד 2,109 ש"ח 30 אחוז
עד 2,403 ש"ח 20 אחוז

הערות כלליות:

 1. חישוב ההכנסה לצורך קביעת הזכאות להנחה, יבוצע לפי האמור בתקנות ההסדרים, לגבי הנחות ארנונה בשל מצב כלכלי.
 2. ההנחה תינתן לזכאים, לשנה, ותעודכן מקבלת כל המסמכיםהנדרשים להוכחת הזכאות.
 3. סכומי ה"הכנסה חודשית ברוטו לנפש", יעודכנו בספטמבר כל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד בשנת הכספים הקודמת.
 4. עדכון הנחה לזכאים מותנית בהסדרת חובות קיימים. הזכאות להנחה תבוטל, אם לא יוסדרו החובות, לכל המאוחר עד שנת הכספים.
 5. לפונים לבקשה להנחת ארנונה בשל מצב כלכלי - המסמכים שיצורפו לבקשה לארנונה ישמשו לבחינת הזכאות לקולחי משגב.
 6. לפונים להנחה רק לקולחי משגב - יש לפרט הכנסות כל המתגוררים בנכס והכנסת הממוצעת בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה. שכיר יצרף תלושי משכורת ועצמאי יצרף שומת הכנסה אחרונה שבידיו. כמו כן, יש לצרף פרוט תנועות בנק לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה, של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם. 

 

אני/ו החתום/מים מטה:

נותן/נים בזה את הסכמתי/נו למועצה אזורית משגב ו/או לעובדיה ו/או לכל מי שפועל מטעמה או בשליחותה למסור לקולחי משגב בע"מ (להלן: "המבקש"), את כל הפרטים והמסמכים, ללא יוצא מן הכלל, שנמסרו ו/או ימסרו לכם על ידנו לרבות על מצב בריאותי/נו ו/או הכלכלי ו/או המשפחתי ו/או כל מידע ו/או כל מסמך אחר שנמסר לכם על ידי/נו ו/או כל מידע אחר אודותי/נו שיהיה ברשותכם, לרבות כתוצאה מבדיקה ו/או חקירה שערכת ו/או כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידי המבקש, וכל זאת לצורך בחינת זכאותי/נו להנחה בחיוב אגרת הביוב.
הנני/נו משחרר/ים אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכםאו בשליחותכם מחובת שמירה על סודיותבכל הנוגע למצב/נו הבריאותי ו/או הכלכלי ו/או בקשר לכל מידע ו/או מסמכים כנ"ל ו/או כל עיבוד ו/או ממצאי בדיקות ו/או חקירות שתבצעו ביחס למידע שנמסר לכם על ידנו ו/או אודותינו ומוותר/ים בזה באופן סופי ומוחלט על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי/לנו אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.
כתב ויתור זה הינו בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול.

פרטי המבקשים:

 

ובזאת באנו על החתום:

Browser not supported

Browser not supported