1
פרטי המבקש
2
פרטי הנכס
3
תיאור מצב הנכס
4
מסמכים נוספים
5
הצהרת המבקש

בהתאם לקבוע בסעיף 330 לפקודת העיריות למחזיק של בניין שנהרס לחלוטין או ניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו יינתן בגינו פטור בארנונה במשך תקופה מצטברת במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות כמפורט להלן: מיום מסירת ההודעה ועד לתקופה מקסימלית של שלוש שנים - פטור בשיעור של 100%.

לתשומת לבך:

  • המועצה רשאית לערוך ביקורת כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנה ההנחה.
  • יש לשים לב כי החוק קבוע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך לרשות ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.
  • בחלוף שלוש השנים בהם ניתן הפטור ולמשך חמש שנים מתום תקופת הפטור כאמור יחויב הנכס בארנונה בתעריף המזערי הקבוע בחוק לשימוש זה.
  • המידע המצורף לבקשה זו יועבר למהנדס המועצה.
  • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

מין (חובה) שדה חובה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

זיקה לנכס (חובה) שדה חובה

האם ברשותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

האם קיימת תקרה בנכס? (חובה) שדה חובה

האם הרצפה שקעה? (חובה) שדה חובה

האם הנכס פרוץ? (חובה) שדה חובה

האם הנכס ריק מכל חפץ? (חובה) שדה חובה

האם הנכס נהרס עד היסוד ואינו קיים עוד? (חובה) שדה חובה

אישורים מצורפים:

  • הנני מתחייב להודיע לגזברות המועצה על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו, מיד עם קרות השינוי.
  • אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שחל שינוי במצבו של הנכס באופן שהוא ראוי לשימוש או שנעשה בו שימוש, ולא הודעתי על השינוי, הרשות בידי המועצה לבטל ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה, כולל ריבית והצמדה על פי כל דין.
  • ידוע לי כי המועצה תיידע את בעל הנכס על הגשת בקשה זו
  • הריני להצהיר כי הובא לידעת בעל הנכס דבר הגשת הבקשה וזה לא הביע התנגדות.
  • הריני להצהיר כי מאז רישומי כבעלי הנכס מהתאריך: 

יש למחוק את המיותר ולהשלים את החסר

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדוקיים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ושאם יימצא שמסרתי פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או אינם מדוייקים, תבוטל ההנחה שאושרה ואדרש לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והצמדה, על פי כל דין.

Browser not supported