*** שימו לב - נתונים שיוקלדו לאחר ה 31/12/19 - ישמשו להפקת אישורי תושב לשנת 2021,

לקבלת אישור תושב ממזכירות היישוב - אנא כנסו לטופס בקישור https://mas.misgav.org.il/

הקריטריונים למתן אישור תושב :

  1.      רישום במרשם התושבים במשגב שנה לפחות (מה-1/1/2019). – תנאי סף!
  2.      משלם/ת ארנונה במרשם המשלמים במועצה.
  3.      משלם/ת מים/אגרת ביוב בקולחי משגב. (עם זיהוי של תעודת הזהות).
  4.      במידה ויש ילדים מתחת לגיל 18 – לפחות אחד הילדים רשום במערכת החינוך במשגב.

 

 

הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו. מוסכם עלי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת אישור תושב באמצעות הדואר האלקטרוני הינו במקום קבלת אישור התושב באמצעות מזכירות היישוב בתיבת הדואר, לכל דבר ועניין. ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי ללשכת ראש המועצה. ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה. אני מאשר לשלוח לכתובת דוא"ל זו מידע מהמועצה