מידע סביבתי

(06/03/2019 08:42)

בהתאם לחוק חופש המידע מחוייבת כל רשות ציבורית לפרסם באתר האינטרנט שלה מידע סביבתי הנמצא ברשותה, הכולל מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. את המידע יש לפרסם בתוך 3 חודשים ממועד הגעתו לידי הרשות. 

 

המידע מפורסם כפי שהגיע לידי המועצה וללא עיבוד, אלא אם נאמר אחרת. המועצה אינה אחראית לתוכנו או נכונותו של מידע שלא נערך על ידה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף קיימות וסביבה בטלפון 04-9902317/392 או במייל.

 

הממונה על חופש המידע במועצה היא מנכ"ל המועצה גב' מירב בן-דע. ניתן לפנוות לממונה בטל 04-9902010 או במייל.

 

מידע נוסף ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה

 


בדיקות איכות אויר סביבתיות

איכות אויר - מפעלים

איכות אויר - בדיקות סביבתיות במחצבות

מדידות קרינה במוסדות חינוך שנת 2016

בדיקות קרינה

נתוני ניטור איכות אויר בהר שכניה 2014

תחנת ניטור ניידת שהוצבה בבית הספר העל יסודי משגב - נובמבר 2011

מדידות קרינה במוסדות חינוך בשנת 2014

סקר קרינה מהרשת הסלולארית במוסדות החינוך 2009-2010

מדידות רעש

איכות מי שתייה

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית