פרטי המחזיק/ים בנכס:

פרטי הנכס:

פרטי ממלא הבקשה:

הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו. מוסכם עליי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת שובר התשלום והקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלת השובר והקבלה באמצעות הדואר, לכל דבר ועניין. ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה. ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה. אני מאשר לשלוח לכתובת זו מידע מהמועצה.לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית