תפקידי האגף

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה, פועל באופן שוטף להעלאת המודעות הסביבתית בקרב הציבור והגורמים המפתחים כשהמטרה להגיע ליישום עקרונות הקיימות.

האגף פועל נמרצות לטיפוח איכות הסביבה ומטפל בניקיון האזור, מיחזור ופינוי פסולת, רישוי עסקים, פיקוח וטרינרי,  הדברת יתושים ומזיקים , ניהול ותכנון סביבתי , ניהול שטחים פתוחים ופיקוח באזורי התעשייה.

האגף מייעץ לישובים בתחומים השונים, יוזם ומפעיל רעיונות חדשים בתחומי אחריותו.

 

תחומי אחריות  

יישום והטמעה מתמשכים של תוכנית האב לקיימות.

ניהול ותכנון סביבתי.

העלאת המודעות הסביבתית ובחינת פרויקטים חדשים מההיבט של פיתוח בר-קיימא, החל משלב קבלת ההחלטות דרך התכנון ועד הביצוע של תשתיות חדשות כמו אזורי תעשיה, שכונות, קווי ביוב, מים וכד', תוך מיזעור המפגעים הסביבתיים.

 

קהילה וסביבה

האגף מקדם העלאה של המודעות בקהילה כולה לצורך בשינוי ובהקטנת טביעת הרגל האקולוגית באמצעות יצירה והרחבה של מעגלי השפעה, פיתוח מנהיגים, והעברת מידע וידע במגוון שיטות.

 

חינוך סביבתי

האגף  מסייע לאגף החינוך הקידום החינוך הסביבתי במוסדות חינוך.

 

טיפול בפסולת ומיחזור

האגף פועל לפינוי הפסולת מהישובים, תוך פיתוח שיטות הפרדת פסולת למיחזור במטרה לייעל את הטיפול בפסולת ולהקטין את כמויות הפסולת המועברות להטמנה . 

 

פינוי גזם

האגף מפנה את הגזם מהישובים לאתר מרכזי פעמיים בחודש . מרסק אותו ומעודד את התושבים והישובים לצרוך את רסק הגזם לחיפוי קרקע ושבילים.

 

הדברה

האגף פועל למניעת יתושים ומזיקים בשיטות מתקדמות של הדברה ובחומרים ידידותיים לסביבה.

 

פיקוח, מניעה וטיפול במפגעים וטרינרים

האגף פועל למניעת מחלת הכלבת ולאכיפת חוק עזר אחזקת כלבים וחתולים.

 

רישוי עסקים

האגף פועל על מנת להסדיר את העסקים והמפעלים בתחום המועצה בתחום רישוי העסקים על מנת לשפר את ההשפעות הסביבתיות של העסקים ולטובת בטיחותם של לקוחות העסקים והציבור בכללותו.

 

פיקוח ואכיפה

פיקוח בשטחים הפתוחים, אזורי תעשיה ובישובים למזעור מפגעים סביבתיים.

 

מחצבות

פיקוח על פעילות המחצבות לצמצום פליטות במקור ולעמידה בתקנים סביבתיים של ההשפעות הסביבתיות.

פעילות לשיקום נופי באותן מחצבות שהחציבה הסתיימה בהן.