השגה על חיוב בארנונה

המחזיק בנכס רשאי להגיש "השגה" בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה באותה שנת מס.
 1. את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה על יסוד אחת או יותר מהטענות להלן

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
  • היה הנכס עסק שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה.

3. ניתן לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה להשגה, לועדת הערר של הרשות המקומית.

4. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

הגשת השגה או ערר אינה מהווה עילה לעיכוב תשלום הארנונה או לדחייתו.

בנושא השגות בארנונה, יש לפנות ליפעת סגל:

יפעת סגל
מרכזת תחום ארנונה למגורים
 04-9902041

 

למילוי הטופס באופן מקוון:

הורדת הטופס: