בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום 1.6.17 (להלן: "הנוהל"), מועצה אזורית משגב והתאגידים העירוניים הבאים: "החברה הכלכלית משגב","קולחי משגב" ו"פארק תעשיות משגב" (להלן במקובץ: "המועצה"), מזמינה נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

את מסמכי הבקשה, להיכלל במאגר, ניתן לקבל ללא תמורה באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: http://www.misgav.org.il.

התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.

הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה או של כל אחד מן התאגידים העירוניים המנויים לעיל לפי הנוהל (להלן: "ועדת היועצים").

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.
יודגש, שבכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.

 

לחצו כאן להורדת טופס הנחיות והצטרפות למאגר היועצים

טופס חובה למילוי

נספח א' - פירוט תחומים

נספח ב' - טופס הגשת מועמדות