איך מבקשים להכלל במאגר היועצים של מ.א. משגב?

 

  1. ראשית, הכנסו לרשימת תחומי היעוץ ומצאו את תחום היעוץ המתאים לכם. אם אין תחום יעוץ התואם את יכולותיכם, פנו אלינו טלפונית או במייל.
  2. לאחר מכן, אם מצאתם את תחום היעוץ המתאים, בבקשה מלאו את טופס ההזמנה להגשת הצעה לצורך הכללה במאגר יעצים .

    בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום 1.6.17 (להלן: "הנוהל"), מועצה אזורית משגב והתאגידים העירוניים הבאים: "החברה הכלכלית משגב","קולחי משגב" ו"פארק תעשיות משגב" (להלן במקובץ: "המועצה"), מזמינה נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.

בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.

הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה או של כל אחד מן התאגידים העירוניים המנויים לעיל לפי הנוהל (להלן: "ועדת היועצים").

למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.
יודגש, שבכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.

להגשת בקשה להכלל בנוהל היועצים ולברורים:

ליאב לוי
מנהל מחלקת רכש
049902056