מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

 

עיקרי הרפורמה :

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר משרד הפנים - מפרטים אחידים, המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או  סתירות בדרישות.

הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן  לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים  בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת  האפשר.

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. בשלב זה פורסמו מפרטים ל-11 פריטים.

כניסת המפרטים האחידים לתוקף - לגבי עסק שבמועד הפרסום יש לו רישיון עסק, המפרטים יכנסו לתוקף שלוש שנים לאחר הפרסום, לגבי עסק חדש המפרטים יכנסו לתוקף במועד הפרסום (20.10.2015).

להלן תמצית המשמעויות הנובעות מפרסום המפרטים האחידים:

 

קבוצה פריט   תוקף רישיון
 בריאות, רוקחות,  קוסמטיקה  בית מרקחת  5 שנים
 דלק ואנרגיה  גז - תיקון מכלים  15 שנים
 דלק ואנרגיה  דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק  5 שנים
 חקלאות, בעלי חיים  בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה  10 שנים
 חקלאות, בעלי חיים  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם  10 שנים
 מזון  בית אוכל - בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  3 שנים
 מים ופסולת  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
 איסופה והובלתה
 15 שנים
 מים ופסולת  שפכים וקולחין - הובלתם במכליות  15 שנים
 רכב ותעבורה  הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת 
 התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 15 שנים
 רכב ותעבורה  מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה 
(לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 15 שנים
 תעשייה, מלאכה, כימיה  ומחצבים  חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום  15 שנים

 

מפרטים

קישור למפרטים האחידים הארציים באתר ממשל זמין

מפרטים אחידים באתר ממשל זמין