בפני ועדת ההתקשרויות, שהוקמה לפי "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 8/16 ותוקן בחוזר 5/17 (להלן: "הנוהל"), הוצגו בקשות של אגפי או מחלקות המועצה לפעול לפי נוהל יועצים לצורך התקשרות עם יועצים למטרות שונות.

לאחר שקיבלה את חוות-הדעת המשפטית של היועמ"ש, לכל בקשה ובקשה, מצאה ועדת השלושה לקבוע כי מדובר בהתקשרות מסוג ייעוץ, הפטור ממכרז, לפי הוראות סעיף 3(8) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, לפיו התקשרויות מהסוגים המפורטים תהינה פטורות ממכרז ("חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה;").

להלן ההתקשרויות שבוצעו עם היועצים בעיקבות החלטות ועדת היועצים