חזרה << 


הפרוטוקולים המובאים כאן הם מסמכים מונגשים דיגיטאלית (לא סרוקים). 
המסמכים החתומים המקוריים מצוין במחלקת הרכש וניתן לעיין בהן במשרדי המועצה בתאום מראש.


תחומי יעוץ, מאגר יועצים והחלטות הועדה