בהתאם לחוק חופש המידע מחוייבת כל רשות ציבורית לפרסם באתר האינטרנט שלה מידע סביבתי הנמצא ברשותה, הכולל מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. את המידע יש לפרסם בתוך 3 חודשים ממועד הגעתו לידי הרשות.

המידע מפורסם כפי שהגיע לידי המועצה וללא עיבוד, אלא אם נאמר אחרת. המועצה אינה אחראית לתוכנו או נכונותו של מידע שלא נערך על ידה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף קיימות וסביבה בטלפון 04-9902317/392 או במייל.

הממונה על חופש המידע במועצה היא מנכ"ל המועצה גב' מירב בן-דע. ניתן לפנוות לממונה במייל.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה.