בשנת 2014 נערך ע"י המשרד להגנת הסביבה סקר ארצי לאיכות האויר. הסקר כלל בין היתר ניטור מתכות כבדות ומזהמים אורגניים במספר אזורים ובהם אזור חיפה. ניטור הרקע לאזור זה נערך בבית הספר הר שכניה ובמסגרתו נערכו דגימות אויר אחת לשבועיים. מתוצאות הסקר עולה כי איכות האויר באזורנו טובה וכי במרבית המזהמים שנמדדו הערכים נמוכים מבשאר נקודות המדידה.

מדידה זו מוסיפה על המידע שקיים מדיגומים קודמים שנערכו במשגב - בשנת 2011 בבית הספר העל יסודי, בשנת 2005 במצפה אביב ולפני כן בתובל ושמכולם עלתה תמונה דומה של איכות אויר טובה.

לקריאת הסקר המלא של המשרד להגנת הסביבה

סיכום הנתונים שנמדדו בהר שכניה מתוך הסקר המלא