על פי חוק, חובת תשלום הארנונה במועדה חלה על ה"מחזיק" בנכס. על כן, עם סיום הבניה ו/או תחילת השימוש בנכס, המוקדם מביניהם  (לא מותנה בקיומו של טופס 4), או במקרה של חילופי מחזיקים בנכס, יש להודיע למחלקת הגזברות בכתב (ניתן גם למייל )בצירוף חוזה קניה/מכירה/שכירות (בהתאם למקרה).

לידיעת משתכנים ומשתמשים בנכסים חדשים
הנחה לבנין חדש - מחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה עד 12 חודשים בשיעור 100%.להלן קישור לטופס בקשה להנחה לבנין חדש/ריק. יש למלאו ולהעבירו בצרוף תמונות לגזברות המועצה. ההנחה תעודכן לזכאים ממועד קבלת הבקשה בגזברות המועצה. 

שינוי מחזיקים
יש להודיע לגזברות המועצה בכתב ובמיידי על כל שינוי במצב הבעלות או המחזיק בנכס. המידע יועבר בפירוט הבא:

  • שם פרטי ומשפחה של המחזיק החדש (או החברה/עמותה).
  • מס' זהות/דרכון (או מס' חברה/עמותה).
  • תחילת מועד ההחזקה של המחזיק החדש.
  • יש לצרף חוזה שכירות/מכר.

העדכון יבוצע מיום קבלת ההודעה בכתב בגזברות המועצה.

הודעה לגבי שינוי מחזיקים יש להעביר ליפעת סגל:

יפעת סגל
מרכזת תחום ארנונה 
 04-9902041