מועצה אזורית משגב - מספר תיק במס הכנסה: 500224563

1
הקדמה
2
נתונים לרשויות המס
3
פרטי הספק
4
פרטי בנק

 

 

 

 

 

 

שלום רב,
אנחנו שמחים לצרף אותך למאגר הספקים של מוא"ז משגב.
לצורך קבלת תשלום נבקשך למלא את כל פרטי הטופס הבא, לצרף המסמכים הנדרשים ולהעביר למחלקה / אגף במועצה. יש לבחור את המחלקה/אגף הנדרשים בטופס המקוון.  

לקריאת תנאי השימוש והפרטיות לחץ כאן

מאשר/ת כי קראתי את תקנון השימוש בטופס הממוחשב ואני מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

של העסק

 

 

 

 

 

 

 

***הריני להצהיר כי אני ו/או מי מעובדי ו/או מי מטעמי לא נימצא במצב של ניגוד עניינים לרבות בשל קרבה משפחתית לעובד מועצה ו/או לנבחר ציבור במועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם העבודות נשוא ההתקשרות.

 

"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958

59.  לא יהיה לעובד/ת מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו/ה ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענו/ה או בשמו/ה, פרט לעניין שיש לעובד/ת בהסכם העבודה שלו/ה או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד/ת כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי המועצה."

 

אני מאשר/ת בזאת כי פרטי חשבון הבנק שלנו הינם כמפורט לעיל (חובה) שדה חובה

 

 

 

Browser not supported