מועצה אזורית משגב - מספר תיק במס הכנסה: 500224563

1
הקדמה
2
נתונים לרשויות המס
3
פרטי הספק
4
פרטי בנק

 

 

 

 

 

 

שלום רב,
אנחנו שמחים לצרף אותך למאגר הספקים של מוא"ז משגב.
לצורך קבלת תשלום נבקשך למלא את כל פרטי הטופס הבא, לצרף המסמכים הנדרשים ולהעביר למחלקה / אגף במועצה. יש לבחור את המחלקה/אגף הנדרשים בטופס המקוון.  

לקריאת תנאי השימוש והפרטיות לחץ כאן

מאשר כי קראתי את תקנון השימוש בטופס הממוחשב ואני מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

של העסק

 

 

 

 

 

 

 

***הריני להצהיר כי אני ו/או מי מעובדי ו/או מי מטעמי נדאג שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים לרבות בשל קרבה משפחתית לעובד מועצה ו/או לנבחר ציבור במועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם העבודות נשוא ההתקשרות.

 

"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958

59.  לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי המועצה."

 

אני מאשר בזאת כי פרטי חשבון הבנק שלנו הינם כמפורט לעיל (חובה) שדה חובה

 

 

 

Browser not supported