על פי הנחיות משרד הפנים , ועד מקומי חייב להגיש את התקציב השנתי (החל מ-2012) ואת הדו"ח הכספי (החל מ-2011)  בקובץ שנמצא באתר של משרד הפנים.

התקציב יוכן ע"י הועד, ויועבר לאישור המועצה, הן בקובץ אקסל והן נייר חתום ע"י יו"ר הועד.

הדו"ח הכספי יוכן ע"י רואה החשבון של הועד, ויוגש כדו"ח חתום ע"י רואה החשבון ויו"ר הועד למועצה.

מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, לדף בו נמצאים הקבצים המעודכנים והנחיות משרד הפנים.

פורמט לדו"ח כספי ועדים מקומיים

פורמט לתקציב לועדים מקומיים