1
פרטים אישיים
2
שפות
3
השכלה
4
קורסים והשתלמויות
5
ניסיון תעסוקתי
6
קרובי משפחה וממליצים
7
קבוצות מיוחדות
8
צירוף מסמכים
9
הצהרה

סוג המכרז * שדה חובה

אנא בחר/י במידת השליטה שלך בשפות אלה:

עברית * שדה חובה

אנגלית * שדה חובה

ערבית * שדה חובה

האם יש שפה נוספת? * שדה חובה

 

שם המוסד * שדה חובה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

שם היישוב של המוסד * שדה חובה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

מס' שנות לימוד * שדה חובה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

שנת סיום * שדה חובה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

מקצוע עיקרי * שדה חובה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

תואר/תעודה
יסודיתתיכוניתגבוההתארים נוספים

קורסים והשתלמויות * שדה חובה
קורס/השתלמות מתאריךעד תאריךמסגרת לימודיםתעודת גמר

ניסיון תעסוקתי * שדה חובה
מתאריךעד תאריךתפקידדרגהסיבת סיום עבודה

הרינו להודיעך כי סעיף 174 לפקודת העיריות מפרט סייגים להעסקת "קרוב/ת משפחה" - בן/ בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ קרובי משפחה (תיקון תשס"א)

האם קיים קרובי משפחה שעובדים במועצה? * שדה חובה

המועצה מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, על מנת לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושויון ההזדמנויות בעבודה. 

האם את/ה נמנה/ית עם אחת מהקבוצות הבאות

 

  • אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים
  • אני מאשר/ת שצרפתי קורות חיים מעודכנים
  • אני מאשר/ת שצרפתי אישורים המעידים על השכלה, ותק מקצועי וותק ניהולי

Browser not supported

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף – תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז