חבר/ת מליאה יקר/ה - לתשומת ליבך,

בהתאם לחובה הכללית להימנע מהימצאות במצב של חשש לניגוד עניינים וכן בהתאם להוראות סעיף 44 ד לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק") עליך למסור ליועץ המשפטי לרשות,  את המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים.

על פי הוראות החוק, חוות דעת היועץ המשפטי של מוסד התכנון בסוגיית ניגוד העניינים של כל חבר מועצה היא תנאי לכהונה במוסד התכנון. אי מסירת מידע, עלולה לסכל את יכולתו של היועץ המשפטי של מוסד התכנון לחוות את דעתו ולאפשר את כהונתך כחסר במוסד התכנון.

מקום שבו מתבקש מידע הנוגע לקרובים, עליך לפנות אל קרוביך ולבקש מהם למסור לך את המידע;
 אם לא נמצא לך מלוא המידע עליך לציין את הפרטים הנוגעים לעניין, ככל שידיעתך משגת.

 

בבקשה הורידו, הדפיסו ומלאו את השאלון המופיע בעמוד זה.
להורדת השאלון <<
יש להקפיד לענות על כל השאלות ולמלא את כל תיבות הסימון.
סירקו  / צלמו את השאלון הממולא והעלו אותו כאן.

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים נבחרי ציבור משגב.pdf