משגב תהיה מובילה בתחום הקיימות ותחתור לשימור משאבים ולצמצום כמות הפסולת המוטמנת.

משגב תפתח ותקדם אמצעים לצמצום טביעת הרגל הסביבתית בפיתוח הישובים והמועצה ותציב קוים מנחים לשם כך.

משגב תטמיע ערכי סביבה וקיימות במערכת החינוך ובקהילה ותפעל לשימור השטחים הפתוחים לרווחת כלל הציבור והדורות הבאים.

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה תפעל לקידום והשגת יעדים אלו, תוך מתן שירות מצוין לתושבי המועצה.

 

אמנ שירות אגף סביבה וקיימות.pdf