אחריות

  • פיקוח על העסקים
  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרשיונות.

 

יעוד:

לאפשר לכל העסקים לפעול תוך שמירה על חוק רישוי עסקים ובהליך רישוי תקין.

 

מטרה:

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי.

 

מטרות חוק רישוי עסקים:

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.

לצורך טיפול נאות של מח' רישוי עסקים במועצה, יש לעיין בנוהל תהליך הוצאת רישיון עסק.

 

קבלת קהל באגף קיימות -  רישוי עסקים  מתקיימת במועצה בכל ימות השבוע.

מומלץ לתאם מראש, בטלפון: 04-9902317

 

עובדי אגף קיימות - רישוי עסקים עומדים לרשותך ויעשו כל מאמץ על מנת להקל עליך בקבלת רישיון עסק מוקדם ככל האפשר.

מירי פרחי
מזכירת האגף ואחראית רישוי עסקים
04-9902317
צור אבלס
רכז איכות סביבה ופקיד יערות
04-9902392

אורית שריר
וטרינרית המועצה
04-9902012

 

ניתן להגיש בקשה לרישיון עסק בשתי דרכים:

טופס מקוון להגשת בקשה ישירות למחלקה.

במשרדי המחלקה , להורדת טופס בקשה לרישיון עסק לחץ כאן

 

נספחים נוספים שיש לצרף לבקשה - לחץ כאן