1
הקדמה
2
הערות כלליות - חשוב לקרוא
3
פרטי המבקש
4
תבחין לבקשת הנחה
5
ויתור סודיות ביטוח לאומי
6
הצהרת המבקש

מועצה אזורית משגב

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס למגורים בשנת הכספים 2022

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר, לתשומת ליבך כלהלן:

 1. הנחות ניתנות ל"מחזיק" בנכס, לפי החוק והתקנות, ובהתאם להחלטות מליאת המועצה.
 2. הנחה תינתן לזכאי רק עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם האוכלוסין כתושב משגב, וחשבון הארנונה על שמו. (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם ילדיהם).
 3. תושב שהתגורר ברשות אחרת, במהלך שנת הכספים שבגינה מבוקשת ההנחה, יציג אישור על סיום/אי קבלת הנחה מאותה רשות, ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים למשגב.
 4. הנחה ניתנת לשנת כספים קלנדרית אחת. בקשות להנחה, יש להגיש לא יאוחר מה- 31 לדצמבר של כל שנה לגבי אותה שנה.
 5. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כמפורט בחוק.
 6. בהתאם להוראה בסעיף 20  לתקנות:
  "לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס, באותה שנת כספים, בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית."
  לכן, לא תיבדק הזכאות להנחה בארנונה של נישומים שקיימת להם יתרת חוב ארנונה בגין הנכס בגינו מבוקשת ההנחה, אלא אם כן הוסדר החוב במלואו בתשלום אחד או בהסדר תשלומים שתאשר המועצה.
 7. רשימת הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות ופטורים מארנונה נמצאת באתר האינטרנט של המועצה.

 

לקבלת ההנחה, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן, לצרף צילום תעודת זהות ואת כל

המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם , טלפון: 04-9902357

 

במידה שיהיו חסרים מסמכים להוכחת הזכאות תשלח הודעה על ידי הגזברות, ורק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים ימשך הטיפול בבקשה

הערות כלליות:

 1. בחקיקה (ובעיקר בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 "התקנות") נקבעו סוגי ההנחות בארנונה, שיעורי ההנחה המרביים והתנאים למתן ההנחות.
   
 2. מליאת המועצה מאשרת מתן הנחות בארנונה בשיעורים המקסימאליים הקבועים בחקיקה, ובכלל זה הנחות שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") ,
  למעט ביחס להנחות המפורטות להלן:
  א. הנחה בשיעור
   2% עבור תשלום ארנונה שנתית מראש (תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות), תשס"ז-2007).
  ב. הנחה בשיעור 2% עבור תשלום בהוראת קבע (תקנה 3 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), תשנ"ג-1993).
  ג. הנחה לתעשיה חדשה (תקנה 14 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  תשנ"ז-1993)
  הנחות ביחס לתקנות אלו לא ינתנו, וזאת משנת 2021 ואילך.
   
 3. כן אישרה מליאת המועצה, מתן הנחות עד השיעור המקסימאלי המותר למתן הנחה בועדת ההנחות, וזאת לפי שיקול דעתה של הועדה. 
   
 4. בקשות להנחה בארנונה, יש להגיש לא יאוחר מ- 31 בדצמבר של כל שנה, לגבי אותה שנה.
   
 5. בהתאם להוראה בסעיף 20  לתקנות:
  "לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית."
  לכן, לא תיבדק הזכאות להנחה בארנונה של נישומים שקיימת להם יתרת חוב ארנונה כאמור בגין הנכס בגינו מבוקשת ההנחה, אלא אם כן הוסדר החוב במלואו בתשלום אחד או בהסדר תשלומים שתאשר המועצה.
   
 6. בהתאם להוראה בסעיף 16 לתקנות, נישום שזוכה בהנחה בארנונה, ולא שילם אחד או יותר מן התשלומים השוטפים לאותה שנה  ועד ליום ה- 31 בדצמבר של אותה שנה, תבוטל לו ההנחה.  
   
 7. הנחה בארנונה ניתנת לשנת כספים קלנדרית אחת ולכן על נישום הזכאי להנחה  להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה.
   
 8. מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי (תקנה 17 לתקנות).
   
 9. זכאי להנחה המחזיק ביותר מנכס אחד, יקבל הנחה אך ורק לנכס אחד (תקנה 17 לתקנות) .
   
 10. הנחה תינתן לזכאי רק עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו, אלא אם המציא אישור על כך שאינו מקבל הנחה בישוב בו הוא רשום במרשם התושבים
   
 11. תושב שיש ברשותו נכס או נכסים ברשות/יות נוספת/ות צריך להציג אישור על סיום ההנחה או אישור על אי קבלת הנחה ברשות ממנה עבר.
   
 12. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכי רדיפות הנאצים ומשרתי מילואים פעילים – ההנחות ניתנות ומעודכנות עפ"י רשימות המתקבלות במועצה מהגופים השונים. באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות, במידה ולא ניתנה הנחה מכל סיבה שהיא.
   
 13. בקשה להנחה או פטור בארנונה יש להגיש לגזברות המועצה על גבי טופס בקשה, כשהוא מלא וחתום ע"י מבקש ההנחה ומצורפים אליה המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. הטופס נמצא באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי הגזברות. לא תיבדק זכאות להנחה בבקשות להן לא צורפו כל המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות .
   
 14. מחזיק שנקבע כי הינו זכאי להנחה, מכל סיבה שהיא, והעילה להנחה או לפטור בוטלה או השתנתה, מחובתו לדווח ללא דיחוי לגזברות המועצה.
   
 15. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום המלא הנדרש מהמחזיק, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
   
 16. הקריטריונים להנחה בארנונה מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה וכן ניתן לקבלם במחלקת הגזברות.
   
 17. לכל בקשה להנחה, חובה לצרף: צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח (זאת בנוסף למסמכים הנדרשים ספציפית בהתאם להנחה המבוקשת).
   
 18. על מנת לחסוך למבקשי ההנחה את הצורך בהגעה לביטוח לאומי להשגת אישורים הנדרשים לבחינת הזכאות להנחה, ניתן לחתום על 'טופס ויתור סודיות לביטוח לאומי', המצורף לטופס הבקשה להנחה .
  כל המתגוררים בבית מעל גיל 18 צריכים לחתום על טופס ויתור הסודיות . מבקש הנחה שיבחר לא לחתום על טופס זה, יצטרך   לפנות בעצמו לביטוח הלאומי לקבלת האישורים הדרושים להוכחת זכאותו להנחה.

   
 19. המועצה האזורית משגב רשאית לבדוק ולאמת כל בקשה, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק, לרבות הצלבת נתונים עם גורמים שונים כגון רשויות נוספות וביצוע חקירה.
   
 20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.

 

פרטי המבקש/ת (המחזיק בנכס)

 

 

מין: (חובה) שדה חובה

מצב משפחתי: (חובה) שדה חובה

זיקה לנכס: (חובה) שדה חובה

האם ברשותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

תבחין לבקשת ההנחה

 

אופן צירוף מסמכים:

 1. ניתן לצרף מסמכים במקומות המסומנים בהמשך המילוי המקוון
 2. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות מייל לכתובת: [email protected] . יש לציין ב"נושא" המייל "בקשה להנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא "
 3. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות פקס במספר: 04-9902096
 4. ניתן לשלוח מסמכים באמצעות וואטסאפ בטלפון של מחלקת הגזברות במספר: 052-2025382 . יש לציין בשליחת מסמכים בוואטסאפ "בקשת הנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא"
  ***(מספר הוואטסאפ הינו עבור צירוף מסמכים בלבד!! שאלות בירורים ופניות יש לצור קשר עם יעל במספר 04-9902357)

 

יש לצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים לצורך הוכחת זכאות, עבור כל תבחין שנבחר מן הרשימה. מצורף מקרא המפרט את המסמכים הנחוצים עבור כל תבחין על פי מספרו.
(פניה ללא צירוף כל המסמכים המוכיחים זכאות לא תטופל!)
.

1-6: יש לצרף אישור ביטוח לאומי או לחתום על הצהרת ויתור סודיות ביטוח לאומי בשלב XX

7: יש לצרף אישור מן המוסד המאשר את אחוזי הנכות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד העבודה וכד')

8: יש לצרף צילום אישור מהמוסד לביטוח לאומי או לחתום על הצהרת ויתור סודיות של ביטוח לאומי בשלב XX

9: יש לצרף צילום תעודת עולה

10: יש לצרף צילום תעודת עולה + אישור גמלאות

11: יש לצרף צילום תעודת עיוור

12: יש לצרף צילום תעודת חוגר

13: יש לצרף צילום תעודת שירות לאומי

14: יש לצרף צילום תעודת חוגר + אישורים להוכחת זכאות

15: יש לצרף צילום תעודת שירות אזרחי

16-17: יש לצרף אישור להוכחת הזכאות

18: יש לצרף צילום אישור מהמוסד לביטוח לאומי או לחתום על הצהרת ויתור סודיות של ביטוח לאומי בשלב XX וכל אישור אחר להוכחת זכאות

19: יש לצרף צילום אישור מהמוסד לביטוח לאומי או לחתום על הצהרת ויתור סודיות של ביטוח לאומי בשלב XX

20: יש לצרף צילום תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שהונפקה על ידי צה"ל או אישור שהונפק על ידי צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

 

 

 

ויתור סודיות

 

לכבוד,

המוסד לביטוח לאומי

סניף כרמיאל

 

הנדון: כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע 

 

אני הח"מ נותן בזה רשות למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר הפועל מטעם המוסד לביטוח לאומי או בעבורו, למסור ל- יעל הורוביץ - עובדת גזברות - המועצה האיזורית משגב 
מספר רשות: 500224563 (להלן-מבקש המידע) כל מידע שיבקש אודותיי והמצוי ברשותכם לרבות מידע על מצבי הרפואי, טיפולים בתחום בפסיכיאטריה, הסוציאלי, התפקודי השיקומי, בעבר ובהווה וכן כל מידע הנוגע לנכות רפואית או אחרת, שנקבעה לי לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או לצורך ביצוע של החוק האמור וכן מידע על גמלאות ותשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי שאני זכאי לקבל או היותי זכאי לקבל וכל מידע, או מסמך הדרושים להחלטת המוסד.

מבלי לגרוע באמור לעיל אני מתיר בזה למוסד לביטוח לאומי או לכל עובד מעובדיו למסור כל מידע, מסמך, תעודה, חוות דעת, דו"ח או הערכה רפואית, תפקודית או אחרת המצוי ברשות המוסד לביטוח לאומי והנוגעים למצב הבריאותי, התפקודי, הסוציאלי, השיקומי ו/או הנודע לדמלאות ולתשלומים אחרים להם אני זכאי/ הייתי זכאי לפי החוק לביטוח הלאומי, או לחובותיי לרבות דמי הביטוח וחובות אחרים שלפי החוק הביטוח הלאומי.

והריני משחרר(ת) ופוטר(ת) אתכם מחובת השמירה על סודיות רפואית או סודיות כלשהי אחרת ומוותר(ת) בזה על כל טענה בקשר לסודיות רפואית או אחרת, בלי יוצא מן הכלל ולא תהיה אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו למסירת מידע כאמור.

 

פרטים וחתימת מבקש/ת:

Browser not supported

 

במידה ורלוונטי:

פרטים וחתימה בן/ת זוג 2:

Browser not supported

 

דיירי בית נוספים מעל גיל 18:

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

 

 הצהרת המבקש

 

 • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
 • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 • ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ושאם יימצא שמסרטי פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה ואדרש לשלם כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והצמדה.

 

Browser not supported

 

 

אני מאשר לשלוח לכתובת המייל שהזנתי בטופס מידע מהמועצה (חובה) שדה חובה