1
הקדמה
2
הערות כלליות - חשוב לקרוא
3
פרטי המבקש
4
פירוט הכנסות וקצבאות
5
פנייה לוועדת הנחות - "נזקק"
6
הצהרת המבקש
7
ויתור סודיות ביטוח לאומי
8
טופס ויתור סודיות המחלקה לשירותים חברתיים
9
קולחי משגב

מועצה אזורית משגב

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס למגורים בשנת הכספים 2023

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר, לתשומת ליבך כלהלן:

 1. הנחות ניתנות ל"מחזיק" בנכס, לפי החוק והתקנות, ובהתאם להחלטות מליאת המועצה.
 2. הנחה תינתן לזכאי רק עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם האוכלוסין כתושב משגב, וחשבון הארנונה על שמו. (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם ילדיהם).
 3. תושב שהתגורר ברשות אחרת, במהלך שנת הכספים שבגינה מבוקשת ההנחה, יציג אישור על סיום/אי קבלת הנחה מאותה רשות, ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים למשגב.
 4. הנחה ניתנת לשנת כספים קלנדרית אחת. בקשות להנחה, יש להגיש לא יאוחר מה- 31 לדצמבר של כל שנה לגבי אותה שנה.
 5. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כמפורט בחוק.
 6. בהתאם להוראה בסעיף 20  לתקנות:
  "לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית."
  לכן, לא תיבדק הזכאות להנחה בארנונה של נישומים שקיימת להם יתרת חוב ארנונה בגין הנכס בגינו מבוקשת ההנחה, אלא אם כן הוסדר החוב במלואו בתשלום אחד או בהסדר תשלומים שתאשר המועצה.
 7. רשימת הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות ופטורים מארנונה נמצאת באתר האינטרנט של המועצה.

 

לקבלת ההנחה, יש למלא את הטופס שלהלן, לצרף צילום תעודת זהות ואת כל

המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם, טלפון: 04-9902357

 

במידה שיהיו חסרים מסמכים להוכחת הזכאות תשלח הודע על ידי גזברות המועצה, ורק לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים ימשך הטיפול בבקשה.

הערות כלליות:

 1. בחקיקה (ובעיקר בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 "התקנות") נקבעו סוגי ההנחות בארנונה, שיעורי ההנחה המרביים והתנאים למתן ההנחות.
   
 2. מליאת המועצה מאשרת מתן הנחות בארנונה בשיעורים המקסימאליים הקבועים בחקיקה, ובכלל זה הנחות שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") ,
  למעט ביחס להנחות המפורטות להלן:
  א. הנחה בשיעור 2% עבור תשלום ארנונה שנתית מראש (תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות), תשס"ז-2007).
  ב. הנחה בשיעור 2% עבור תשלום בהוראת קבע (תקנה 3 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), תשנ"ג-1993).
  ג. הנחה לתעשיה חדשה (תקנה 14 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  תשנ"ז-1993)
  הנחות ביחס לתקנות אלו לא ינתנו, וזאת משנת 2021 ואילך.
   
 3. כן אישרה מליאת המועצה, מתן הנחות עד השיעור המקסימאלי המותר למתן הנחה בועדת ההנחות, וזאת לפי שיקול דעתה של הועדה. 
   
 4. בקשות להנחה בארנונה, יש להגיש לא יאוחר מ- 31 בדצמבר של כל שנה, לגבי אותה שנה.
   
 5. בהתאם להוראה בסעיף 20  לתקנות:
  "לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית."
  לכן, לא תיבדק הזכאות להנחה בארנונה של נישומים שקיימת להם יתרת חוב ארנונה כאמור בגין הנכס בגינו מבוקשת ההנחה, אלא אם כן הוסדר החוב במלואו בתשלום אחד או בהסדר תשלומים שתאשר המועצה.
   
 6. בהתאם להוראה בסעיף 16 לתקנות, נישום שזוכה בהנחה בארנונה, ולא שילם אחד או יותר מן התשלומים השוטפים לאותה שנה  ועד ליום ה- 31 בדצמבר של אותה שנה, תבוטל לו ההנחה.  
   
 7. הנחה בארנונה ניתנת לשנת כספים קלנדרית אחת ולכן על נישום הזכאי להנחה  להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה.
   
 8. מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי (תקנה 17 לתקנות).
   
 9. זכאי להנחה המחזיק ביותר מנכס אחד, יקבל הנחה אך ורק לנכס אחד (תקנה 17 לתקנות) .
   
 10. הנחה תינתן לזכאי רק עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו, אלא אם המציא אישור על כך שאינו מקבל הנחה בישוב בו הוא רשום במרשם התושבים
   
 11. תושב שיש ברשותו נכס או נכסים ברשות/יות נוספת/ות צריך להציג אישור על סיום ההנחה או אישור על אי קבלת הנחה ברשות ממנה עבר.
   
 12. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכי רדיפות הנאצים ומשרתי מילואים פעילים – ההנחות ניתנות ומעודכנות עפ"י רשימות המתקבלות במועצה מהגופים השונים. באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות, במידה ולא ניתנה הנחה מכל סיבה שהיא.
   
 13. בקשה להנחה או פטור בארנונה יש להגיש לגזברות המועצה על גבי טופס בקשה, כשהוא מלא וחתום ע"י מבקש ההנחה ומצורפים אליה המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות. הטופס נמצא באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי הגזברות. לא תיבדק זכאות להנחה בבקשות להן לא צורפו כל המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות .
   
 14. מחזיק שנקבע כי הינו זכאי להנחה, מכל סיבה שהיא, והעילה להנחה או לפטור בוטלה או השתנתה, מחובתו לדווח ללא דיחוי לגזברות המועצה.
   
 15. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום המלא הנדרש מהמחזיק, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
   
 16. הקריטריונים להנחה בארנונה מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה וכן ניתן לקבלם במחלקת הגזברות.
   
 17. לכל בקשה להנחה, חובה לצרף: צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח (זאת בנוסף למסמכים הנדרשים ספציפית בהתאם להנחה המבוקשת).
   
 18. על מנת לחסוך למבקשי ההנחה את הצורך בהגעה לביטוח לאומי להשגת אישורים הנדרשים לבחינת הזכאות להנחה, ניתן לחתום על 'טופס ויתור סודיות לביטוח לאומי', המצורף לטופס הבקשה להנחה .
  כל המתגוררים בבית מעל גיל 18 צריכים לחתום על טופס ויתור הסודיות . מבקש הנחה שיבחר לא לחתום על טופס זה, יצטרך   לפנות בעצמו לביטוח הלאומי לקבלת האישורים הדרושים להוכחת זכאותו להנחה.
   
 19. המסמכים הנדרשים בפניה לבקשת הנחה בארנונה, על-פי מבחן הכנסה (מצב כלכלי) ובפניה לעדת הנחות, הם כלהלן:
  טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה (נמצא באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי הגזברות).
  צילום תעודת זהות במלואה (על כל ספחיה).
  שכיר: צילום טפסי 106 ו/או תלושי שכר לחודשים 10-12 של שנת המס הקודמת לשנת הבקשה, של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18, מכל מקומות העבודה בהם עבדו בשנה הקודמת לשנת הגזת הבקשה  + פרוט תנועות של כל חשבונות הבנק, לחודשים 10-12 של שנת המס הקודמת לשנת הגשת הבקשה.
  עצמאי: שומת מס הכנסה שנתית אחרונה שבידו + תדפיסי בנק של חודשים אוקטובר-דצמבר  של שנת שומת המס שהוגשה.
  יובהר לגבי עצמאי, שלא ניתן לקבל, עם אותה שומת מס, הנחה ביותר משנה קלנדרית אחת.
  מסמכים על הכנסות מכל מקור הכנסה שהוא, ובכלל זה: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם, אישור שנתי על רווחי הון מניירות ערך ומכשירים פיננסיים (טופס 867), וכיוצ"ב, של הפונה ושל המתגוררים עימו מעל גיל 18.
   
 20. המועצה האזורית משגב רשאית לבדוק ולאמת כל בקשה, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק, לרבות הצלבת נתונים עם גורמים שונים כגון רשויות נוספות וביצוע חקירה.
   
 21. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.

 

פרטי המבקש/ת (המחזיק בנכס)

 

 

מין: (חובה) שדה חובה

מצב משפחתי: (חובה) שדה חובה

זיקה לנכס: (חובה) שדה חובה

האם ברשותי דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

להלן פירוט המידע והמסמכים שיש לצרף לבקשה לצורך בחינת הזכאות
בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תטופל!

לכל פניה, יש לצרף:

 • צילום תעודת זהות + ספח
 • פרוט תנועות בנק של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם עבור החודשים 10-12 של שנת 2021
 • מסמכים על הכנסות מכל מקור הכנסה שהוא, ובכלל זה: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם, אישור שנתי על רווחי הון מניירות ערך ומכשירים פיננסיים (טופס 867), וכיוצ"ב, של הפונה ושל המתגוררים עימו מעל גיל 18.

בנוסף:
שכיר - צילום טפסי 106 ו/או תלושי שכר לחודשים 10-12/2022, של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18, מכל מקומות העבודה בהם עבדו בשנת 2022. בנוסף פירוט תנועות של כל חשבונות הבנק, לחודשים 10-12/2022.
עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו + תדפיסי בנק של חודשים 10-12 של שנת שומת המס שהוגשה.

אופן צירוף מסמכים:

 1. ניתן לצרף מסמכים במקומות המסומנים בהמשך המילוי המקוון
 2. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות מייל לכתובת: [email protected] . יש לציין ב"נושא" המייל "בקשה להנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא "
 3. ניתן לשלוח את המסמכים באמצעות פקס במספר: 04-9902096
 4. ניתן לשלוח מסמכים באמצעות וואטסאפ בטלפון של מחלקת הגזברות במספר: 052-2025382 . יש לציין בשליחת מסמכים בוואטסאפ "בקשת הנחה + מספר תעודת זהות + שם מלא"
  ***(מספר הוואטסאפ הינו עבור צירוף מסמכים בלבד!! שאלות בירורים ופניות יש לצור קשר עם יעל במספר 04-9902357)

 

במצב בו רק 1 מבני הזוג הינו עצמאי יש לבחור באופציה "עצמאי" בהגשת הבקשה.

 

 

א. הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בנכס. יש לפרט הכנסות של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 לפי שלעיל: (חובה) שדה חובה
תעודת זהותשם משפחהשם פרטיגילעיסוק\מקום עבודההכנסה חודשית ממוצעת, ברוטו

ב. פירוט מקורות הכנסה נוספים של כל המתגוררים בנכס (בש"ח): (יש לציין ממוצע חודשי ל 2022 לפי הבחירה בסעיף 1 לעיל.)
קצבת ביטוח לאומיפנסיה ממקום העבודהמלגות/תמיכותמזונותפיצוייםשכ"דאחרסה"כ

אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך, יש לציין את הפרש ההכנסה בלבד.

 

 

 

תבחיני בקשה לקבלת הנחה בארנונה ("כלכלי"/"נזקק")

במידה ובחרת בתבחין "כלכלי" יש לדלג על העמוד הנוכחי.

"נזקק" - מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל אחת מאלה:

 • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

עבור פניה לוועדת הנחות ("נזקק") נדרש:

 1. למלא את הנדרש בטופס המקוון בבקשה "כלכלי"/"נזקק" (שלב 3)
 2. לחתום על טופס ויתור סודיות לביטוח לאומי (שלב 6)
 3. לחתום על טופס ויתור סודיות לאגף לשירותים חברתיים (שלב 7)
 4. לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים במסך הנוכחי
 5. לפרט את נימוקי הפנייה לוועדת הנחות במסך הנוכחי

**את המסמכים הרלוונטיים ניתן להעביר באחת מן הדרכים שצוינו במסך הקודם

 

הצהרת המבקש

 

 • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
 • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 • ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ושאם יימצא שמסרטי פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה ואדרש לשלם כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והצמדה.

 

Browser not supported

 

 

אני מאשר לשלוח לכתובת המייל שהזנתי בטופס מידע מהמועצה (חובה) שדה חובה

ויתור סודיות

 

לכבוד,

המוסד לביטוח לאומי

סניף כרמיאל

 

הנדון: כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע 

 

אני הח"מ נותן בזה רשות למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר הפועל מטעם המוסד לביטוח לאומי או בעבורו, למסור ל- יעל הורוביץ - עובדת גזברות - המועצה האיזורית משגב 
מספר רשות: 500224563 (להלן-מבקש המידע) כל מידע שיבקש אודותיי והמצוי ברשותכם לרבות מידע על מצבי הרפואי, טיפולים בתחום בפסיכיאטריה, הסוציאלי, התפקודי השיקומי, בעבר ובהווה וכן כל מידע הנוגע לנכות רפואית או אחרת, שנקבעה לי לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או לצורך ביצוע של החוק האמור וכן מידע על גמלאות ותשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי שאני זכאי לקבל או היותי זכאי לקבל וכל מידע, או מסמך הדרושים להחלטת המוסד.

מבלי לגרוע באמור לעיל אני מתיר בזה למוסד לביטוח לאומי או לכל עובד מעובדיו למסור כל מידע, מסמך, תעודה, חוות דעת, דו"ח או הערכה רפואית, תפקודית או אחרת המצוי ברשות המוסד לביטוח לאומי והנוגעים למצב הבריאותי, התפקודי, הסוציאלי, השיקומי ו/או הנודע לדמלאות ולתשלומים אחרים להם אני זכאי/ הייתי זכאי לפי החוק לביטוח הלאומי, או לחובותיי לרבות דמי הביטוח וחובות אחרים שלפי החוק הביטוח הלאומי.

והריני משחרר(ת) ופוטר(ת) אתכם מחובת השמירה על סודיות רפואית או סודיות כלשהי אחרת ומוותר(ת) בזה על כל טענה בקשר לסודיות רפואית או אחרת, בלי יוצא מן הכלל ולא תהיה אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו למסירת מידע כאמור.

 

פרטים וחתימת מבקש/ת:

Browser not supported

 

במידה ורלוונטי:

פרטים וחתימה בן/ת זוג 2:

Browser not supported

 

דיירי בית נוספים מעל גיל 18:

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported

 

טופס ויתור סודיות - לפונים לוועדת הנחות בלבד

הסבר

לתשומת ליבך!!

 1. חוות דעת מטעם המחלקה לשירותים חברתיים בעניין בקשתך מהווה בסיס לדיון בוועדת ההנחות וקבלת ההחלטה בעניינך.
 2. ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים לבחינת אפשרויות סיוע על פי הצורך, בנוסף לקבלת חוות הדעת לטובת וועדת ההנחות.
  הפנייה באמצעות מזכירות המחלקה 04-9902332
 3. על מנת שוועדת ההנחות תוכל לקבל את חוות הדעת מטעם המחלקה לשירותים חברתיים בעניינך, עליך לחתום על טופס ויתור הסודיות הרצ"ב.

 

טופס ויתור סודיות

לכבוד,
המחלקה לשירותים חברתיים
מועצה איזורית משגב

 

אני החתום מטה, נותן בזה רשות למסור ל וועדת הנחות שליד המועצה האיזורית משגב (להלן המבקש):

את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, ובצורה שתידרש על ידי המבקש, והנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות רפואית ואחרת בכל הנוגע למצבי ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל.

 

Browser not supported

 

 

 

 

 

 

 

 

בקשה להנחה בתשלומים עבור אגרות ביוב - קולחי משגב בע"מ

טופס ויתור סודיות

תושב יקר,

באפשרותך להגיש בקשה לקולחי משגב, להנחה בתשלומי הביוב, לפי מצב כלכלי בהתאם לקריטריונים המפורטים:

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שיעור הנחה
עד 1,806 ש"ח 40 אחוז
עד 2,109 ש"ח 30 אחוז
עד 2,403 ש"ח 20 אחוז

הערות כלליות:

 1. חישוב ההכנסה לצורך קביעת הזכאות להנחה, יבוצע לפי האמור בתקנות ההסדרים, לגבי הנחות ארנונה בשל מצב כלכלי.
 2. ההנחה תינתן לזכאים, לשנה, ותעודכן מקבלת כל המסמכיםהנדרשים להוכחת הזכאות.
 3. סכומי ה"הכנסה חודשית ברוטו לנפש", יעודכנו בספטמבר כל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד בשנת הכספים הקודמת.
 4. עדכון הנחה לזכאים מותנית בהסדרת חובות קיימים. הזכאות להנחה תבוטל, אם לא יוסדרו החובות, לכל המאוחר עד שנת הכספים.
 5. לפונים לבקשה להנחת ארנונה בשל מצב כלכלי - המסמכים שיצורפו לבקשה לארנונה ישמשו לבחינת הזכאות לקולחי משגב.
 6. לפונים להנחה רק לקולחי משגב - יש לפרט הכנסות כל המתגוררים בנכס והכנסת הממוצעת בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה. שכיר יצרף תלושי משכורת ועצמאי יצרף שומת הכנסה אחרונה שבידיו. כמו כן, יש לצרף פרוט תנועות בנק לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת להגשת הבקשה, של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם. 

 

אני/ו החתום/מים מטה:

נותן/נים בזה את הסכמתי/נו למועצה אזורית משגב ו/או לעובדיה ו/או לכל מי שפועל מטעמה או בשליחותה למסור לקולחי משגב בע"מ (להלן: "המבקש"), את כל הפרטים והמסמכים, ללא יוצא מן הכלל, שנמסרו ו/או ימסרו לכם על ידנו לרבות על מצב בריאותי/נו ו/או הכלכלי ו/או המשפחתי ו/או כל מידע ו/או כל מסמך אחר שנמסר לכם על ידי/נו ו/או כל מידע אחר אודותי/נו שיהיה ברשותכם, לרבות כתוצאה מבדיקה ו/או חקירה שערכת ו/או כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידי המבקש, וכל זאת לצורך בחינת זכאותי/נו להנחה בחיוב אגרת הביוב.
הנני/נו משחרר/ים אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכםאו בשליחותכם מחובת שמירה על סודיותבכל הנוגע למצב/נו הבריאותי ו/או הכלכלי ו/או בקשר לכל מידע ו/או מסמכים כנ"ל ו/או כל עיבוד ו/או ממצאי בדיקות ו/או חקירות שתבצעו ביחס למידע שנמסר לכם על ידנו ו/או אודותינו ומוותר/ים בזה באופן סופי ומוחלט על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי/לנו אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.
כתב ויתור זה הינו בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול.

פרטי המבקשים:

 

ובזאת באנו על החתום:

Browser not supported

Browser not supported