1. תנאי שימוש - כללי

1.1  אתר מועצה אזורית משגב  (להלן: "הרשות") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי הרשות ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו. (להלן: "האתר")

1.2  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.

1.3  השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

1.4   אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.5  הרשות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון מעת לעת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

2. העלאת תוכן לאתר

2.1  לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.

2.2  העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור הרשות ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי הרשות אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג' והיא אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר ו/או לרשיונות ו/או להיתרים ו/או לכל אישור נדרש לפעילותו של בית עסק מפרסם ו/או לתכולת הפרסום ו/או לזכות לפרסם ו/או לפגיעה בזכויות יוצרים בפרסום. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

3.  זכויות קנין

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הרשות.

4. הגבלת אחריות

4.1   הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, לרבות אתרי הישובים המצויים בשטחי הרשות, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת והרשות תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

4.2   הרשות לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.

4.3   ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו, ו/או מפורסם תוכן באתר שאינו תוכן של הרשות ומטעמה, מובהר כי הרשות אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

4.4   הצבת קישורים על ידי הרשות באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של הרשות, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5   למניעת ספק, הרשות אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

4.6   כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, לרבות אתרים של יישובי הרשות ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

5. מדיניות הפרטיות ואבטחת ושמירת המידע שלך

5.1 הרשות מפעילה את האתר באמצעות  חברת א.ש בינה הדרכה, ייעוץ ופיתוח בע''מ (להלן: "החברה" רואה ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע של המשתמשים באתר.

5.2  חברת א.ש בינה הדרכה, ייעוץ ופיתוח בע''מ מחוייבת כלפי הרשות לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

5.3 מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבין המשתמש לבין הרשות, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת. הרשות ממליצה למשתמש לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר על מנת לעקוב אחר שינויים אלו.

5.4 עוד יובהר כי, השימוש במידע המפורסם באתר, לרבות כל כתבה ו/או סקירה ו/או תיאור מקצועי, הינו באחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי הנדרש לגופו של עניין. באם המשתמש מוצא באתר דבר מה או קישור הנדמה בעיניו כמוטעה, מטעה, מפוקפק, זדוני, בעייתי או כל דבר דומה, מבקשת החברה שהמשתמש יפנה אליה בהתאם לפרטי הקשר המפורטים מטה וייידע אותה על כך בהקדם.

5.5  כל מידע  שנמסר באופן מקוון באתר יישמר במאגר הנתונים באתר ויחולו עליו ההגנות הקבועות בדין לשמירה על מידע.

5.6  הרשות או החברה לא תעשה כל שימוש במידע, אלא לתכלית לשמה נמסר המידע.

5.7  למחיקת מידע אישי ממאגר הנתונים באתר ניתן לפנות לרשות בכתובת אלקטרונית [email protected] , וככל שאין במחיקת המידע משום פגיעה בפעולתו התקינה של האתר או במשתמשים אחרים יימחק המידע כמבוקש.

5.8  יובהר כי הרשות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ושמירה על הפרטיות שיש בהם כדי להגן על המידע ולצמצם את הסיכונים מפני חדירה בלתי מורשית למאגרי הנתונים שלה. עם זאת, השימוש במערכות להגנת המידע כאמור אינו מבטיח בטחון מוחלט והרשות אינה מתחייבת כי המידע באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

5.9  הרשות לא תהא אחראית לנזק או פגיעה בפרטיות שתגרם ע"י חדירת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

6. מסירת מידע לצד שלישי

6.1  אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידיי צדדים שלישיים, למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו, או כאשר המשתמש סיפק לה היתר ו/או הסכמה ו/או ייפוי כוח לצורך ביצוע פנייה שכזו עבורו. בין היתר, תוכל החברה להעביר את פרטי המשתמש והמידע האישי שמסר לה לידי צד שלישי שירכוש ו/או ימזג את פעילותו עם פעילות החברה, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את כל ההתחייבויות לפי מדיניות זו.

6.2  ככלל, המידע יוחזק ויעובד בישראל. עם זאת, ייתכן ובמקרים מסוימים המידע יועבר אל מחוץ לישראל, לצורך עיבודו ו/או אחסנתו. כך לדוגמא, ייתכן ונעשה שימוש במערכות ושירותי מחשוב ענן לצורך עיבוד ו/או שמירת המידע. בכל מקרה כזה, מקפידה החברה כי כל הוצאה כזו של המידע מישראל תבוצע בהתאם להוראות הדין ובאופן המבטיח את הגנת ואבטחת המידע.

6.3  בנוסף, החברה עשויים במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים שונים.  בכל מקרה שכזה, מקפידה החברה על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, ומוודאת כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת ערבויות והתחייבויות כפי חובותיה של החברה בחוק ובהסכם עם הרשות.

בכל מקרה אין העברת מידע כאמור באחריות הרשות והמשתמש מנוע מלטעון כל טענה כלפיה.

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם למשתמש. כמו כן עומדת למשתמש הזכות לבטל ולמשוך כל הסכמה שניצנה על ידוך לשליחת דיוור ישיר ודואר פרסומי. פניה כאמור תשלח לכתובת הדוא"ל בסעיף 5.4 לעיל.  

7. עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

הרשות רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודות המשתמש באתר, הודעה על כך תפורסם באתר.

יובהר כי ייתכן ורישום ו/או שימוש בשירות כזה או אחר באתר, ידרוש את הסכמתו של המשתמש ואישורו לתנאים נוספים ומסוימים לאותו שירות, ובמקרה זה יידרש המשתמש לאשר את הסכמתו לאלו בנפרד כתנאי לשימוש בשירות זה.

8. שונות

   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.