מחלקת הגזברות

מידע לתושב בנושא ארנונה ותשלומים

מחלקת הגזברות במועצה האזורית משגב אמונה על חיוב ואכיפת תשלומי הארנונה וחיובים נוספים,
כגון: אגרות חינוך, חיובי הספריה, חיובי  עמותת "מרחבים" ועוד..

להלן מידע בסוגיות מרכזיות הקשורות עם חיובי הארנונה שיסייעו להבנת הנושא
(המידע מובא לנוחותך. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות).

 

(1) ארנונה מהי?

ארנונה היא מס המוטל עפ"י חוק על המחזיקים בנכס (מבנים למגורים ועסקים, קרקעות, וכיוצא באלה).
הארנונה מסייעת במימון הפעולות והשירותים הממלכתיים והמוניציפליים הניתנים על-ידי המועצה, לרווחת התושבים.

 

(2) כיצד נקבע חיוב הארנונה?

הארנונה הינו חיוב שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.
התעריף נקבע בהתאם לאזור המס, השימוש ושטח הנכס.

 1. אזור המס – 'צו הארנונה' של המועצה כולל ארבעה אזורי מס שונים:
  • אזור א' בתוך תחום הועד המקומי (ישובים).
  • אזור ב' מחוץ לתחום הועד המקומי.
  • אזור ג' אזור תעשיה בר לב.
  • אזור ד' אזור תעשיה תרדיון.
 2. השימוש – התעריפים נקבעים עפ"י השימוש בנכס (מגורים, משרדים ומסחר, תעשיה כו').
 3. שטח הנכס – שטח מבנה יכלול את כל השטח המקורה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, חישוב בשיטת ברוטו-ברוטו. מפרט המדידה המלא מופיע ב'צו הארנונה' של המועצה, המפורסם וניתן להורדה באתר האינטרנט, שכתובתו:  www.misgav.org.il.

 

(3) כיצד ניתן לשלם?

חיוב הארנונה במועצה מתבצע מידי חודש. עם זאת ניתן לשלם בכל עת את התשלום מראש לכל שנת המס.
ניתן לקבל הנחה בשיעור 2% מגובה הארנונה במקרים הבאים:

 • תשלום שנתי מראש שיתבצע עד 15 בפברואר של אותה שנת מס.
 • הסדרת תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק, בכרטיס אשראי או בגביה מרוכזת (בישובים בהם קיימת).

 

ניתן לשלם את חיובי הארנונה באמצעים שונים, כמפורט להלן:

 • הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי (מזכה ב – 2% הנחה בחיוב הארנונה).
 • תשלום בבנק הדואר ובסניפי הבנקים.
 • אתר האינטרנט של המועצה www.mybills.co.il.
 • במוקד הטלפוני באמצעות כרטיס אשראי (טלפון: 1800-25-1001 או 03-9411135).
 • מזומן או צ'קים בקופת המועצה.

 

(4) ממתי מתחילים לשלם ארנונה?

על פי חוק, חובת תשלום הארנונה במועדה חלה על ה"מחזיק" בנכס. על כן, עם סיום הבניה ו/או תחילת השימוש בנכס, המוקדם מביניהם  (לא מותנה בקיומו של טופס 4), או במקרה של חילופי מחזיקים בנכס, יש להודיע למחלקת הגזברות בכתב (ניתן גם למייל )בצירוף חוזה קניה/מכירה/שכירות (בהתאם למקרה).

לידיעת משתכנים ומשתמשים בנכסים חדשים

הנחה לבנין חדש - מחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה עד 12 חודשים בשיעור 100%. טופס בקשה להנחה לבניין ריק נמצא באתר האינטרנט של המועצה. יש למלאו ולהעבירו בצרוף תמונות לגזברות המועצה. ההנחה תעודכן לזכאים ממועד קבלת הבקשה בגזברות המועצה.

   

(5) השגה על חיוב בארנונה

 1. המחזיק בנכס רשאי להגיש "השגה" בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה באותה שנת מס.
  את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה על יסוד אחת או יותר מהטענות להלן:
 2. הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 3. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 4. המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
 5. על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה.
 6. ניתן לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה להשגה, לועדת הערר של הרשות המקומית.
 7. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

 

(6) מי זכאי להנחה בארנונה?

הנחות בארנונה ניתנות לתושבי המועצה האזורית משגב בשיעור המרבי שהחוק מאפשר בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מליאת המועצה.

את הטפסים להגשת בקשה להנחה וכן את הקריטריונים להנחה המתעדכנים ומפורסמים מידי שנה, ניתן לקבל בגזברות המועצה או להורידם מאתר האינטרנט.

קיימים 2 מסלולים להנחות בארנונה:

 1. בהנחות הניתנות על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק.
 2. הנחות במסגרת ועדת הנחות – ההנחה ניתנת ל"נזקק", כפי שמוגדר בתקנות:
  • מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
   1. טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
   2. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
  • הנחה בארנונה תקיפה לשנת כספים קלנדרית אחת ועל כן בקשה להנחה יש להגיש בתחילת כל שנה (למעט זכאים להנחה המופיעים ברשימות הביטוח הלאומי, משרד הבטחון וארגון נכי מלחמה בנאצים).
  • הנחה יכולה להינתן רק לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל ובתנאי שהזכאי רשום במרשם.
  • התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה רשום על שמו או על שם בת זוגו.