הנחות ופטורים בארנונה:

 1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה, לגבי אותה שנה.
 2. הנחה תינתן לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו או על שם בן/בת הזוג.
  (למעט אזרחים ותיקים הגרים עם בניהם).
 3. הכללים והקריטריונים למתן הנחות מארנונה וטופס להגשת בקשה, מפורטים בקישור הנ"ל:
  כללים וקריטריונים  להנחות בארנונה 2019
  כללים וקריטריונים  להנחות בארנונה 2018 פטורים למוסדות
 4. לצורך בחינת זכאות להנחה יש להגיש לגזברות המועצה את טופס הבקשה להנחה, בצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
  בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, תוחזר למבקש ללא בחינת הזכאות להנחה.
 5. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון ונכי רדיפות הנאצים- ההנחות ניתנות עפ"י רשימות המתקבלות בגזברות המועצה.
  באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה, ולפנות לגזברות במידה שלא ניתנה ההנחה.
 6. ועדת הנחות בארנונה (סעיף 22 בטופס בקשה להנחה בארנונה כללית), מתכנסת בממוצע פעם בחודש וחצי. תשובות הועדה תישלחנה לפונים בתוך שבועיים ממועד התכנסות הועדה.
 7. למשלמים ארנונה שנתית מראש עד ה-15.2.16, או למשלמים בהוראת קבע חודשית ישירות למועצה, או בגבייה מרוכזת דרך הישוב, תינתן הנחה בארנונה בשיעור 2%.

 

להלן טפסים להורדה:

 1. טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2019  (כולל הנחה למשרת מילואים פעיל).
 2. טופס הצהרה להורה עצמאי.
 3. טופס בקשה לקבלת הנחה לבנין חדש/ריק.

בנושא הנחות יש לפנות:

יעל הורביץ
מרכזת חיובים והנחות
04-9902384