פרסומת

דלג לתוכן העמוד

11621- מנהל/ת בית ספר העל יסודי "אסיף משגב" – שש שנתי

תיאור התפקיד:

 • הנהגת בית הספר מבחינה חינוכית ופדגוגית
 • עיצוב תמונת העתיד של בית הספר על סמך חזון ויכולת לנהל את השינוי הנדרש
 • הנהגת הצוות הפדגוגי והמנהלתי כאחד, ניהולו ופיתוחו המקצועי, התמקדות ביחיד וניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה
 • אחריות לניהול הכספי והארגוני, גיוס משאבים הנדרשים לבית הספר, הקצאתם, מיצוים וניהולם בשוטף על פי הקדימויות הפדגוגיות של בית הספר, תכנון התקציב ופיקוח על ביצועו התקין
 • פיתוח התשתיות הפיזיות של בית הספר בהלימה לצרכים הפדגוגיים המתעדכנים

דרישות המשרה:

 • ניסיון בהוראה ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון  בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
 • השכלה אקדמית תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.
 • השכלה פדגוגית :  תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לעל-יסודי או תעודת הוראה לעל-יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל-יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לעל-יסודי. הערות – א. תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה. ב. לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה – אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/ לרישיון לעיסוק בהוראה ג. תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.
 • הכשרה לניהול בית ספר:

תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה)  של  התוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.

יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים (להלן "התוכנית"), אך החל ללמוד בתוכנית ביולי של שנת הלימודים הקודמת למועד שבו מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. לדוגמה, מי שהחל את לימודיו בחודש יולי 2017 (בשנה"ל התשע"ז) יוכל לגשת למשרות המתפרסמות במהלך התשע"ח ואשר תאוישנה בשנת הלימודים התשע"ט.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.

יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת מועמדות אליהם הוא בטרם הסתיימה התוכנית. לפיכך הוראה זו לא תחול על מכרזי ניהול שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התוכנית.

גם בעלי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי ניהול. הוראה זו חלה על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב ואילך. 

אלה החלופות לדרישה זו:

 • תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "אבני ראשה"
 • תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תוכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)
 • לבוגרים אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר - תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
 • השם "מינהל החינוך" מתייחס לכל התוכניות לתואר שני בתחום זה. לתוכניות אלה שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן שמות המגמות/התוכניות לתואר שני במוסדות השונים להשכלה גבוהה (להלן "המגמות/התוכניות במוסדות להשכלה גבוהה"):
 • באוניברסיטת בן-גוריון: מינהל, חברה ומדיניות החינוך
 • באוניברסיטת בר-אילן: מינהל החינוך
 • באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך
 • באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך
 • באוניברסיטת תל-אביב: מינהל ומדיניות בחינוך
 • באוניברסיטה הפתוחה: מינהל, מדיניות, מנהיגות בחינוך
 • במכללת אורות ישראל,  מכללה אקדמית לחינוך: ניהול מערכות חינוך
 • במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך
 • במכללה האקדמית בית-ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • במכללה האקדמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • במכללת אוהלו בקצרין: ארגון וניהול מערכות חינוך
 • במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך
 • במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך
 • במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך
 • במכללת חמדת דרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.
 • הערה
 • עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:
 • מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.
 • עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות, ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

כישורים רצויים:

 • יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר
 • יכולת קבלת החלטות ועמידה בלחץ של לוחות זמנים
 • אמינות ומהימנות אישית, נאמנות וקולגיאליות
 • יצירתיות, חדשנות ובעל/ת כושר יוזמה
 • יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות ובסביבה דינאמית
 • יכולת תיאום, ביזור, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, התמדה, יכולת בפתרון בעיות
 • נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות
 • יכולת לבנות תוכנית לימודים בית ספרית מותאמת לחזון בית הספר על בסיס תוכנית לימודים רשמית
 • יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה, קשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות

תנאים מקדימים למינוי:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק

כפיפות: מנהלת אגף החינוך

היקף משרה: 100%

תנאי שכר: דירוג - הוראה

תחילת עבודה מידית

     רק פניות מתאימות תענינה

 

 

                                                                                   ממלא מקום רשאי להגיש את מועמדותו

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 14/03/2020 

להגשת מועמדות לחץ כאן