פרסומת

דלג לתוכן העמוד

שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבור חכ"ל משגב ומנהלת תרדיון בע"מ

החברה הכלכלית למשגב בע"מ ח.פ. 511335929 )להלן: "החברה הכלכלית"( וחברת מנהלת תרדיון בע"מ ח.פ. 51269650 )להלן: "תרדיון"( )להלן במקובץ: "המזמינה" או "החברה"(
מזמינות בזאת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבור כל אחת מהן )להלן - "השירותים"(, הכל כמפורט במכרז זה להלן.

תשובות לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז